Równość płci na scenie i poza sceną

Równość płci
na scenie i poza sceną

Baza danych dobrych praktyk w zakresie równości płci w sektorze występów na żywo

Przykłady dobrych praktyk zebrano głównie podczas przeprowadzonego badania oraz w trakcie wizyt studyjnych i warsztatów „Czwartki Równości Płci”. Każdy przykład klasyfikowano według typu, tematu i kraju, a następnie selekcjonowano z zastosowaniem podanych niżej kryteriów.

 1. Odpowiednie ramy czasowe – dane działanie jest stosunkowo nowe (zazwyczaj nie starsze niż 3 lata) albo zostało niedawno zaktualizowane.
 2. Znaczenie – występuje wyraźny aspekt dotyczący płci i uwzględniona jest specyfika sektora występów na żywo.
 3. Uczestnictwo interesariuszy – w proces włączeni są rozmaici interesariusze z myślą o pobudzaniu współpracy.
 4. Potencjał w zakresie skuteczności i wydajności – interwencja w jakimś zakresie już się sprawdziła, gdy chodzi o osiągnięcie pożądanego rezultatu w wydajny sposób, albo zmierza do osiągnięcia wyznaczonych celów dostępnymi środkami, w określonym kontekście.
 5. Możliwość przeniesienia na inny grunt – sposób wdrażania jest systematyczny i dobrze udokumentowany, co powinno dawać możliwość przeniesienia takiej inicjatywy w inny kontekst/do innych krajów albo zwiększenia jej zasięgu.

Typy dobrych praktyk w poradniku zdefiniowano w następujący sposób:

 1. badania, ankiety, inicjatywy monitorujące
 2. strategie/wyznaczanie celów
 3. programy szkoleniowe/mentorskie
 4. przyjmowanie zobowiązań
 5. kampanie/narzędzia
 6. doradztwo
 7. umowy zbiorowe

Tematami przykładów dobrych praktyk są:

 1. reprezentacja kobiet
 2. równość płac
 3. wspieranie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym
 4. równość w procesach decyzyjnych
 5. zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu

Baza danych przykładów dobrych praktyk ma w zamyśle być żywym zasobem, tak aby można ją było aktualizować i uzupełniać o nowe inicjatywy, jakie będą pojawiać się w sektorze występów na żywo w całej Europie. Przykłady wybrała, ujęła w sposób jednolity i zestawiła Agnieszka Paczyńska, badaczka specjalizująca się w edukacji, integracji społecznej i rynku pracy sektora artystycznego.

Kraj Typ Temat Organizacja Nazwa Opis (kto? jak?) Udział partnerów społecznych Strona internetowa
Hiszpania Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu APDCM (Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid), członek ConARTE (Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo) ArtistsPrevent #ArtistsPrevent jest to bezpłatna aplikacja mobilna, której celem jest zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu ze względy na płeć w miejscu pracy.

Aplikacja zapewnia narzędzie autokontroli, które pomaga w identyfikacji problematycznej sytuacji i zapobieganiu niechcianym sytuacjom związanym z zadawaniem krzywdy, tyranizowaniem lub molestowaniem seksualnym.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi aplikacja tworzy wirtualny model problematycznej sytuacji, który pomaga przewidzieć, jak sytuacja się dalej rozwinie. Podsuwa narzędzia zmiany takiej sytuacji i zapewnienia upodmiotowienia niezbędnego, aby szukać pomocy i zwrócić się o nią. Proponuje również możliwe dalsze rozwiązania (np. wsparcie psychologiczne, interwencja Związku, wsparcie prawne itp.).

Obecnie opracowywane są narzędzia dla tancerzy i muzyków w partycypacyjnym procesie opartym na metodzie myślowej systemu.

#ArtistsPrevent to technologia predykcyjna oparta na logice złożonych systemów, wykorzystująca dynamiczne modelowanie i symulację z użyciem sztucznej inteligencji i zaawansowanej analizy danych.

Social DinAPP (stowarzyszenie utworzone w celu rozwoju technologii i nauki dla prawdziwie inteligentnego społeczeństwa) wygrało w kategorii najlepszego startupu społecznego podczas konkursu Next Talent Generation UE w 2018 roku w Madrycie.
Tak, we współpracy z AMPOS Lącze
Hiszpania Ankiety, badania, monitoring Reprezentacja kobiet/zwalczanie stereotypów płciowych ;
Wspieranie równości w procesach decyzyjnych i egalitarnych polityk kulturalnych
Clasicas y modernas, stowarzyszenie na rzecz równości kobiet w kulturze. Stowarzyszenie skupiające kobiety i mężczyzn działających na rzecz równości kobiet w kulturze w szerokim rozumieniu obejmującym wszystkie sztuki, a w szczególności dziedziny artystyczne (literaturę, sztuki performatywne, muzykę, sztuki audiowizualne itp.), nauki humanistyczne i nauki społeczne. ‘¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?’ (2019); ‘¿Dónde están las mujeres en las Artes escénicas?’ (2018-2019) ; ‘Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura’ (poprzez udział w Obserwatorium Równości Płci w dziedzinie Kultury Ministerstwa Kultury i Sportu) (2020) Założone w 2009 roku, Clásicas y Modernas jest stowarzyszeniem skupiającym kobiety i mężczyzn działających na rzecz równości kobiet w kulturze w szerokim rozumieniu obejmującym wszystkie sztuki, nauki humanistyczne i nauki społeczne. Większość jego członków pracuje w dziedzinie literatury, dziennikarstwa, muzyki, sztuk performatywnych, filozofii, kina i sztuk wizualnych. Są przekonani, że kultura jest kluczowym narzędziem do osiągnięcia równości w społeczeństwie. Świadomi dyskryminacji i niewidoczności kobiet w kulturze, działają na rzecz osiągnięcia egalitarnej reprezentacji kobiet w kulturze (zalecanej w Artykule 26 Rozdziale II hiszpańskiej Ustawy o Równości). Cel ten obejmuje równy dostęp do stanowisk władzy, równy udział w organach zarządzających, równy potencjał w zakresie produkcji, dystrybucji i wystawiania prac wytworzonych przez kobiety oraz takie same możliwości decydowania o życiu kulturalnym społeczności. Wspierają wdrażanie afirmatywnych polityk zmierzających do usuwania przeszkód strukturalnych dyskryminujących kobiety.
Raporty “Gdzie są kobiety w sztukach scenicznych?” i “Gdzie są kobiety w muzyce klasycznej?” były wynikiem projektu “Sezony równości w sztukach performatywnych” uruchomionego w Hiszpanii w 2016 roku.
Oba raporty opisują zakres niedostatecznej reprezentacji kobiet w muzyce i sztukach performatywnych w Hiszpanii. Przedstawienie tej nierównowagi przyczyniło się do utworzenia Obserwatorium Równości Płci w dziedzinie Kultury w hiszpańskim Ministerstwie Kultury i Sportu, które w 2020 roku przygotowało pierwszy Raport na temat stosowania Ustawy o równości w obszarze kultury, przy współpracy Clásicas y Modernas i innych stowarzyszeń skupiających się na problematyce kobiet w kulturze.
Tak Lącze
Lącze 2
Lącze 3
Hiszpania Ankiety, badania, monitoring Reprezentacja kobiet/zwalczanie stereotypów płciowych ;
Równość w procesach decyzyjnych
Ministerstwo Kultury i Sportu Hiszpanii Obserwatorium Równości Płci Obserwatorium wspiera obecność kobiet i równość szans we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych. Zostało zainicjowane przez najbardziej reprezentatywne stowarzyszenia kobiece i działa pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Sportu. Aby realizować swoje cele, Obserwatorium analizuje informacje na temat płci, monitoruje sytuacje nierówności i wdraża środki zapobiegawcze. Promuje reprezentację kobiet w przedsięwzięciach kulturalnych, a także dba o to, aby kobiety były reprezentowane w komisjach eksperckich i organach oceniających. Nie Lącze
Hiszpania Kampanie/narzędzia Reprezentacja kobiet ;
Zwalczanie stereotypów płciowych
Territorio Violetta Festiwal Territorio Violetta Festiwal Territorio Violetta to inicjatywa, która nagradza i wspiera przedstawienia artystyczne, które skupiają się na równości poprzez podkreślanie komplementarności płci. Organizują oni Festiwal Territorio Violeta. Jest to wielodyscyplinarny festiwal poświęcony osiąganiu równości płci w społeczeństwie poprzez monitorowanie inicjatyw w zakresie sztuk performatywnych. Celem jest osiągnięcie partycypacji kobiet i mężczyzn na poziomie 40/60% we wszystkich inicjatywach z zakresu sztuk performatywnych.

W ramach festiwalu realizowane są między innymi następujące inicjatywy:
1. Klasa mistrzowski dla profesjonalistów z sektora sztuk performatywnych, którzy chcą wprowadzić w swoją dziedzinę działalności perspektywę płci, oraz dla szerokiej publiczności zainteresowanej dowiedzeniem się więcej na temat analizy pod kątem płci oglądanych przedstawień.
2. Nagrody i wyróżnienia (statuetka) dla przedstawień, które spełniają określone kryteria. Ich treść nie musi bezpośrednio skupiać się na kwestiach nierówności, dyskryminacji ze względy na płeć czy przemocy; mieszczą się tu wszelkiego rodzaju przedstawienia, niezależnie od ich tematu, o ile występują w nich postaci zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ich treść jest inspirująca, godna podziwu i przedstawia nowe, bardziej aktualne, egalitarne i demokratyczne konteksty społeczne. Oceny dokonuje się korzystając z obiektywnych, naukowych wskaźników, a nie subiektywnych odczuć.
Nie Lącze
Hiszpania Kampanie/narzędzia Reprezentacja kobiet ;
Równość w procesach decyzyjnych
Circada. Festival de circo de Sevilla, Międzynarodowy Uniwersytet Andaluzji Poradnik dobrych praktyk na rzecz parytetu na festiwalach cyrkowych Od kilku edycji Festiwal Circada poświęca trochę miejsca refleksji i działaniom na rzecz równości płci, starając się badać i proponować rozwiązania w tym zakresie w świecie współczesnego cyrku w Hiszpanii.
Poradnik dobrych praktyk na rzecz parytetu na festiwalach cyrkowych to projekt Festiwalu Circada realizowany we współpracy z Festiwalem Circaire w Alcudia, przy wsparciu i współpracy Międzynarodowego Uniwersytetu Andaluzji.
Celem projektu jest opracowanie narzędzi dla bardziej zrównoważonych pod względem płci i inkluzywnych festiwali i projektów cyrkowych.
Nie Lącze
Niemcy Doradztwo Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Themis Themis-Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V. Themis jest to anonimowa służba doradcza non-profit dla niemieckich branż twórczych mająca na celu zwalczanie molestowania i napaści seksualnych. Jest to wspólne przedsięwzięcie 17 instytucji (stowarzyszeń zarówno pracowników, jak i pracodawców) uruchomione w 2018 roku. Themis zapewnia darmowe porady prawne i psychologiczne oraz warsztaty na temat zapobiegania molestowaniu seksualnemu, materiały edukacyjne, angażuje się również w szereg projektów badawczych. Nie Lącze
Niemcy Strategie/wyznaczanie celów Reprezentacja kobiet/równość płac Pro Quote Bühne Pro Quote Bühne Rosnąca grupa reżyserów scenicznych i innych profesjonalistów związanych z teatrem, którzy walczą o równość w obsadzie ról i równość płac. Domagają się parytetu 50% dla kobiet we wszystkich zawodach teatralnych na wszystkich szczeblach produkcji. W 2017 roku opracowali manifest który stanowi podstawę ich działań. Mają poparcie dużej grupy osób z obszaru sztuki, polityki i mediów. Prowadzą kampanie lobbystyczne, wysyłkowe, działania podnoszące świadomość, a także wspierają sieciowanie kobiet. Nie Lącze
Lącze 2
Niemcy Kampanie/narzędzia Reprezentacja kobiet NEROPATM – Neutralny Parytet Ról NEROPA NEROPA Neutralny Parytet Ról autorstwa Belinde Ruth Stieve jest to metoda wspierania różnorodności i zwiększania udziału kobiet w projektach filmowych zarówno na ekranie, jak i poza nim, a także podnoszenia świadomości w zakresie kwestii równości. NEROPA może być wykorzystywana dla zapewnienia różnorodności podczas przygotowywania scenariusza i/lub na etapie produkcji filmowej. NEROPA jest chronioną marką i można jej również używać w innych branżach, aby pomóc w odchodzeniu od dzisiejszej nierównowagi pod względem płci i zmierzaniu ku bardziej różnorodnej przyszłości na ekranie. Lącze
Niemcy Kampanie/narzędzia Reprezentacja kobiet Niemiecka Rada Kultury eV (Kulturrat), organizacja parasolowa dla federalnych stowarzyszeń kulturalnych w Niemczech Program mentorski Program mentorski oferowany przez Niemiecką Radę Kultury od 2017 roku dla kobiet, które mają ambicje zajmowania kierowniczych stanowisk w obszarze kultury i mediów. Kobiety, żeby zakwalifikować się do tego programu, muszą mieć przynajmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe. Nie ma limitu wiekowego. Jak dotąd zrealizowano pięć edycji tego programu. Doświadczeni mentorzy z dziedziny projektowania, sztuk wizualnych, muzyki, teatru, literatury, tańca, muzealnictwa, fundacji, administracji i polityki kulturalnej, biznesu, mediów i filmu są do dyspozycji uczestniczek programu. Każda edycja trwa sześć miesięcy i obejmuje przynajmniej 10 godzin konsultacji. Powstało już 100 tandemów (podopieczna-mentor) i liczba absolwentek programu rośnie. Lącze
Niemcy Badania, ankiety, mentoring Reprezentacja kobiet ;
Równość płac ;
Równość w procesach decyzyjnych
Niemieckie Stowarzyszenie Sceniczne (Deutscher Bühnenverein) Theaterstatistik Badanie zapewnia przegląd najważniejszych danych na temat publicznych i prywatnych teatrów, orkiestr i firm festiwalowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Dla każdego podmiotu podaje się informacje na temat imprez i widowni, personelu, przychodów i wydatków oraz cen. W tomie nr 54 (za sezon 2018/2019 ) łącznie 142 teatry państwowe i teatry samorządowe, a także 128 orkiestr (w tym również orkiestr teatralnych), 199 prywatnych teatrów i 84 festiwali podało informacje na temat przychodów i wydatków, pracowników, liczby widzów i zorganizowanych imprez. Theaterstatistik jest najobszerniejszym kompendium wiedzy na temat znaczenia kulturalnego i ekonomicznego teatrów i orkiestr w Niemczech.

Celem Deutscher Bühnenverein jest utrzymanie unikalnej różnorodności krajobrazu teatralnego i orkiestrowego w Niemczech, wspieranie swoich członków (teatrów i orkiestr) w realizacji ich zadań, umożliwianie wymiany doświadczeń i reprezentowanie ich interesów.
Nie Lącze
Niemcy Strategie, wyznaczanie celów Równość płac Vereinte Dienstleistungs-gewerkschaft Ver.di Statut Ver.di gwarantuje 50-procentową reprezentację kobiet we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Ver.di. Obowiązkowe jest stosowanie „gwiazdki różnorodności”, np. Liebe Kolleg*innen.
Tęczowa grupa robocza Ver.di została utworzona w celu zwalczania homofobii i promowania równości między ludźmi niezależnie od ich seksualności.
Wszystkie umowy zbiorowe negocjowane przez Ver.di mają wpisaną równość płci w zakresie warunków pracy, godzin pracy, równości płac. Obejmują one również osoby działające na zasadzie wolnych strzelców, ale firmy prywatne nie są zobowiązane do przestrzegania tych umów zbiorowych. Mimo to niektóre firmy (około pięciu) w sektorze występów na żywo i audiowizualnym zdecydowały się je stosować.

Ver.di angażuje się w tworzenie ‘Betriebsrats’ – rad pracowniczych – w całych Niemczech i wspiera ich założycieli i członków wiedzą fachową i bezpłatnymi szkoleniami.

Dla członków ver.di wszelkie porady i doradztwo są bezpłatne.

Ver.di uczestniczy w kampanii „Co zarabiają kobiety”, której celem jest upodmiotowienie kobiet poprzez zwiększanie ich niezależności ekonomicznej.
Tak Lącze
Lącze 2
Niemcy Badania, ankiety, mentoring Reprezentacja kobiet Niemieckie Muzyczne Centrum Informacyjne (Deutsches Musikinformationszentrum, MIZ) Pogłębione badanie ogólnokrajowe przeprowadzone przez Niemieckie Muzyczne Centrum Informacyjne Niemieckie Muzyczne Centrum Informacyjne, we współpracy z Deutsche Bühnenverein i DOV (Deutsche Orchestervereiningung), jesienią 2020 roku przeprowadziło badanie 129 zawodowych orkiestr (9884 muzyków), które przyniosło nowe dane na temat równowagi pod względem płci wśród zawodowych muzyków w Niemczech. Nie Lącze
Wielka Brytania Programy szkoleniowe/mentorskie Reprezentacja kobiet Firma teatralna Sphinx Sphinx 30 Sphinx 30 to roczny program dla uczczenia 30-lecia Teatru Sphinx. Sphinx 30 zostanie uruchomiony razem z projektem pilotażowym Sphinx Lab, zupełnie nowym programem rozwojowym dla 15 dramatopisarek, i zakończy się serią imprez pokazowych z okazji obchodów 30-lecia Teatru Sphinx. Pisarki zostaną wybrane w otwartym konkursie, a także w partnerstwie z innymi brytyjskimi teatrami dla zapewnienia, że program dotrze do wszystkich utalentowanych pisarek w Wielkiej Brytanii i że objęte nim zostaną pisarki o różnym doświadczeniu zawodowym. Firma teatralna Sphinx od ponad 40 lat aktywnie promuje, inspiruje i popiera obecność kobiet w sztuce. Podejmuje się produkcji, organizuje konferencje i angażuje się w prace badawcze. Nie Lącze
Wielka Brytania Badania, ankiety, monitoring Reprezentacja kobiet ;
Równość płac ;
Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym ;
Równość w procesach decyzyjnych
Wspólne przedsięwzięcie Teatru Sphinx, Uniwersytetu Kobiety w Sztuce, Stowarzyszenie Pisarzy Wielkiej Brytanii, Equity, ERA 50:50, Black Womxn in Theatre, PIPA (Rodzice i opiekunowie w sztukach performatywnych), the December Group oraz Stage Directors UK. Forum Kobiety w Teatrze i raporty Forum Kobiety w Teatrze zostało zorganizowane po rocznym projekcie badawczym prowadzonym przez Teatr Sphinx i Uniwersytet Cambridge w 2019 roku. Projekt ten ukazał problemy związane z nierównością płci w teatrze i zaowocował czterema raportami:
- ‘Jaka część ciastka?’ – raport ilościowy z 2019 roku aktualizujący dane statystyczne na temat parytetu i równości płci w brytyjskim teatrze;
- ‘Women Centre Stage’ – raport jakościowy wskazujący główne kwestie w zakresie wyzwań i potencjalnych rozwiązań, jakie wynikały z sympozjum Women Centre Stage, które odbyło się w Teatrze Hampstead w lutym 2019 roku;
- ‘Women Centre Stage: Wywiady’ – raport jakościowy oparty na rozmowach przeprowadzonych przez Firmę teatralną Sphinx z 10 dyrektorami artystycznymi teatrów NPO w 2019 roku;
- ‘Zalecenia’ – ten czwarty i ostatni raport formułował zalecenia dla decydentów, organizacji zapewniających finansowanie i branży teatralnej na podstawie wyników tego rocznego projektu badawczego, zmierzające do poprawy parytetu i równości płci w brytyjskim teatrze.
Nie Lącze
Wielka Brytania Badania, ankiety, monitoring Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym PiPA Parents and Carers in Performing Arts Charter Programme PiPA utworzono w 2015 roku, aby zaradzić brakowi świadczeń dla rodziców i opiekunów w sztukach performatywnych. Liderzy z wszystkich dziedzin sztuki zareagowali z entuzjazmem na nowe idee, włączając PiPA w nowe struktury robocze i przedsięwzięcia. Od tego czasu PiPA wyrosła na dynamiczną, działającą w skali całego kraju organizację w reakcji na coraz pilniejszą potrzebę reprezentacji i zmiany, stwarzając nowe możliwości w całym obszarze sztuk performatywnych. Obecnie zrzesza organizacje zajmujące się tańcem, operą i muzyką z całej Wielkiej Brytanii.

Charter Programme stwarza ramy zapewniające uczestniczącym w nim organizacjom opartą na danych wiedzę, wszechstronny zestaw narzędzi, bieżącą współpracę i dostęp do rozrastającej się sieci partnerów PiPA w celu pracy na rzecz realizacji 10 punktów z Karty Najlepszych Praktyk. Program oferuje wiele sprawdzonych rozwiązań i strategii, a także studia przypadków, przykładowe budżety, poradniki i zasoby praktyczne.

Charter Programme w połączeniu z sympozjami, imprezami, zestawem narzędzi i doradztwem eksperckim tworzy unikalny zestaw zasobów – przygotowany w ramach i dla sztuk performatywnych.
Nie Lącze
Wielka Brytania Programy szkoleniowe/mentorskie Reprezentacja kobiet Wspólne przedsięwzięcie zorganizowane przez wielu dyrektorów muzycznych, kompozytora, orkiestratora i kierownika muzycznego. Program mentorski dla dyrektorów muzycznych Program mentorski dla dyrektorów muzycznych to dziewięciomiesięczny program, w którym podopieczni (w wieku powyżej 18 lat) zainteresowani karierą zawodową dyrektorów muzycznych nawiązują kontakt z zawodowymi dyrektorami muzycznymi, którzy aktualnie pracują w branży teatrów muzycznych.
Program mentorski jest otwarty dla wszystkich osób w Wielkiej Brytanii zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat tworzenia muzyki dla teatru, ale osoby o marginalizowanej płci (w tym kobiety, osoby niebinarne i mężczyźni transseksualni) i/lub osoby, które mogą napotykać bariery w branży ze względu na swoja rasę lub pochodzenie etniczne, są szczególnie zachęcane do składania wniosków. Program jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
Podopieczni zakwalifikowani do programu będą spotykać się ze swoim mentorem raz w miesiącu przez godzinę począwszy od sierpnia/września (wirtualnie i/lub osobiście) i sesje te będą w pełni spersonalizowane, tak by wspierać podopiecznego w osiągnięciu stawianych sobie celów.
Lącze
Wielka Brytania Przyjmowanie zobowiązań Reprezentacja kobiet ;
Równość płac ;
Równy udział w procesach decyzyjnych
Keychange Zobowiązanie przestrzegania równości płci Zobowiązanie Keychange symbolizuje kolektywny wysiłek, aby zmienić sytuację, w której kobiety i mniejszości płciowe są niedostatecznie reprezentowane w branży muzycznej. Poprzez to zobowiązanie Keychange tworzy sieć festiwali i organizacji muzycznych zaangażowanych w poprawę i zmianę w zakresie reprezentacji takich grup w całej branży muzycznej. Cele określają i realizują same festiwale i organizacje; Keychange gromadzi corocznie dane, aby móc ocenić czynione postępy.
Keychange jest globalnym ruchem walczącym o zrównoważoną branżę muzyczną. Wspiera utalentowanych, ale niedostatecznie reprezentowanych artystów, i zachęca organizacje do przyjmowania zobowiązania na rzecz równości płci.
Już ponad 500 organizacji przyjęło takie zobowiązanie i tworzą one globalną sieć, której celem jest równa reprezentacja w branży muzycznej.
Lącze
Wielka Brytania Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Equity Bezpieczna przestrzeń Kampania Bezpieczna przestrzeń ma na celu wzmocnić wśród uczestników (wykonawców i przedstawicieli zawodów twórczych) pewność siebie, aby przeciwstawiali się nieodpowiednim zachowaniom i zgłaszali ich przypadki. Wzywa podmioty, aby dowiodły swojej determinacji w tworzeniu przestrzeni wolnej od tyranizowania i molestowania poprzez odczytywanie oświadczenia na temat bezpiecznej przestrzeni w momencie rozpoczynania prób do nowej produkcji. Sednem kampanii jest zachęcanie uczestników, aby przeciwstawiali się przypadkom molestowania i nieodpowiedniego zachowania i zgłaszali je. Opracowywany jest obecnie szczegółowy poradnik jasno definiujący niedopuszczalne zachowania i dobre praktyki – zawierający również porady, jak postępować, gdy jest się ofiarą lub świadkiem molestowania lub napaści seksualnej.
Oświadczenie na temat bezpiecznej przestrzeni napisała specjalnie utworzona grupa robocza. Grupa ta, powstała w 2017 roku w reakcji na ruch #MeToo, stawia sobie za cel zaradzenie kryzysowi w branży w zakresie molestowania seksualnego. Strategia bezpiecznej przestrzeni poddana została przeglądowi w maju 2021 roku w celu oceny jej oddziaływania i skuteczności, i ma zostać ponownie uruchomiona w końcu 2021 roku.

Equity jest to związek skupiający ponad 47 000 wykonawców i pracowników zawodów twórczych zjednoczonych w walce o sprawiedliwe zasady i warunki w miejscu pracy.
Tak Lącze
Lącze 2
Wielka Brytania Kampanie/narzędzia Reprezentacja kobiet Equity Manifest w sprawie castingu Equity jest to związek skupiający ponad 47 000 wykonawców i pracowników zawodów twórczych zjednoczonych w walce o sprawiedliwe zasady i warunki w miejscu pracy.

Manifest ma na celu zapewnić sprawiedliwość procesu przesłuchań i dać szansę wszystkim utalentowanym wykonawcom niezależnie od ich wieku, płci, pochodzenia etnicznego, seksualności i środowiska społeczno-ekonomicznego. Zmierza do zmian w procesie przesłuchań i zagwarantowania, by był on uczciwy, przejrzysty, mniej stresujący i bardziej inkluzywny. Wymienia się w nim istotne aspekty poszczególnych etapów przesłuchania – od ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów po etap już po przesłuchaniu – szczegółowo opisując, jak każdy z tych etapów można uczynić bardziej inkluzywnym.
Tak Lącze
Wielka Brytania Kampanie/narzędzia Inne Equity Zalecenia Equity dla krytyków teatralnych Equity jest to związek skupiający ponad 47 000 wykonawców i pracowników zawodów twórczych zjednoczonych w walce o sprawiedliwe zasady i warunki w miejscu pracy.
Equity opracował wytyczne dla krytyków teatralnych, aby mogli skonfrontować się z własnymi podświadomymi uprzedzeniami na temat rasy i przezwyciężyć własną tendencyjność. Wytyczne promują odpowiedzialne, uważne, wrażliwe i przemyślane podejście do pisania o rasie i kwestiach związanych z rasą. Wszyscy krytycy powinni unikać niepotrzebnej podświadomej tendencyjności i stale pilnować się, jakiego używają języka, kiedy piszą o znaczeniu rasy, pochodzenia etnicznego lub koloru skóry w swoich artykułach. Przestrzeganie tych zaleceń pomoże im wykonywać swoją pracę z zachowaniem najwyższych standardów i najwyższej jakości, i przyczyni się do większej kulturowej różnorodności na scenie. W wytycznych podkreśla się znaczenie wysokiej jakości krytyki dla sektora twórczego.
Tak Lącze
Wielka Brytania Strategie/wyznaczanie celów Reprezentacja kobiet City of London Sinfonia Zobowiązanie dotyczące inkluzywności ze względu na płeć Konferencja z 2017 roku na temat braku różnorodności ze względu na płeć wśród dyrygentów w Wielkiej Brytanii. Matthew Swann, kierownik City of London Sinfonia, złożył zobowiązanie w kwestii uwzględniania kobiet i etnicznie różnorodnych osób przy nominacjach na kierownicze stanowiska w orkiestrze przy okazji dużych projektów artystycznych. Nie było w tym zakresie żadnej formalnej strategii. Zmiana nastąpiła organicznie. Matthew Swann postanowił nawiązać współpracę z wieloma dyrygentkami i dyrektorkami, które gotowe były myśleć niestandardowo, gdy chodzi o przedsięwzięcia artystyczne orkiestry, i wdrożyć bardziej inkluzywne podejście w kwestii tego, kto kieruje orkiestrą. Rezultatem były bardziej inkluzywne projekty, otwarte na rożne formy wyrazu artystycznego i repertuary. Obecnie znakomitą większość członków orkiestry stanowią kobiety, a większość stanowisk kierowniczych zajmują również kobiety. Lącze
Wielka Brytania Badania, ankiety, monitoring Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym PiPA Parents and Carers in Performing Arts, Equity, My Family Care Program pilotażowy PiPA My Family Care ​​​ Rozpoczęty w styczniu 2019 roku, ‘Program pilotażowy PiPA My Family Care’ jest to program proponujący rozwiązania dla rodziców i opiekunów pracujących w branży sztuk performatywnych, którzy potrzebują elastycznego wsparcia rodzinnego w związku z trudnym do przewidzenia kierunkiem rozwoju ich kariery zawodowej. My Family Care jest działającą w Wielkiej Brytanii firmą oferującą przyjazne dla rodziny rozwiązania i zapewniającą odbiorcom szeroką gamę zasobów, takich jak okolicznościowa opieka nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Lącze
Lącze 2
Międzynarodowy Programy szkoleniowe/mentorskie Równość w procesach decyzyjnych ;
Reprezentacja kobiet
Europejska Rada Muzyczna, Europejskie Stowarzyszenie Chóralne, Europejski Związek Konkursów Muzycznych dla Młodzieży, Europejska Liga Instytutów Sztuki, IETM – Międzynarodowa sieć na rzecz współczesnych sztuk performatywnych, FACE, Międzynarodowa Rada Muzyczna, Trans Europe Halles Shift Culture Projekt SHIFT był realizowany od grudnia 2019 roku do grudnia 2021 roku i zapewniał szkolenia dla liderów w sektorze kultury na rozmaite tematy, w tym przywództwo kulturowe, relacje ze względu na płeć i władzę, włączenie. Kluczowymi celami projektu jest współpraca i tworzenie rozwiązań pomagających stawić czoło globalnym wyzwaniom, wdrażanie niezbędnych zmian i przekazywanie wiedzy liderom i pracownikom instytucji kulturalnych. Nie Lącze
Belgia Strategie/wyznaczanie celów Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Organizacje Konsultacyjne Sztuki (overleg kunstenorganisaties - oKo), CGSP Kultura (ACOD Cultuur)LBC-NVK/ACV Liberalny Związek Zawodowy (ACLVB) Plan działań – Zapobieganie zachowaniom przekraczającym przyjęte normy Plan działań opracowano w 2017 roku we współpracy z Funduszem Społecznym Sztuk Performatywnych i partnerami społecznymi, a także Ministerstwem Kultury. Plan działań podchodzi do problemu na różnych poziomach.

1. Podnoszenie świadomości i informacja
- informowanie pracowników i organizacji na temat procedur i możliwości prawnych w zakresie zgłaszania i radzenia sobie z zachowaniami wykraczającymi poza przyjęte normy,
- organizowanie sektorowego dnia zwalczania zachowań wykraczających poza przyjęte normy.

2. Programy szkoleniowe
- wprowadzenie i szkolenie poufnych doradców,
-promowanie idei, aby w większości organizacji był taki doradca i nieformalnie zajmował się skargami dotyczącymi wszystkich zagrożeń psychologiczno-społecznych, oraz zapewnienie im przeszkolenia.

3. Opracowanie ram i narzędzi realizacji polityk
- przegląd
- system flagowania
- analiza zagrożeń
- kodeks postępowania i wytyczne.

4. Dialog z instytucjami edukacyjnymi.
Tak, we współpracy z Funduszem Społecznym Sztuk Performatywnych Lącze
Belgia/Flandria Badania, ankiety, monitoring ;
Programy szkoleniowe/mentorskie ;
Kampanie/narzędzia ;
Doradztwo
Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Rząd Flandrii Genderkamer Genderkamer działa w ramach biura flamandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedną z najważniejszych ról, jaką spełnia, jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w sprawie dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową lub ekspresje płciową. Zapewnia pomoc osobom, które gotowe są złożyć skargę, i dąży do pojednawczego załatwiania spraw i przyjmowania rozwiązań zgodnych z ramami prawnymi dotyczącymi praw człowieka (traktaty międzynarodowe, konstytucja). Genderkamer prowadzi badania i dochodzenia, publikuje raporty, doradza, jak ulepszać programy równości płci, prowadzi kampanie podnoszenia świadomości i dostarcza informacji na tematy dotyczące płci, a także oferuje kursy szkoleniowe. Nie Lącze
Belgia Przyjmowanie zobowiązań, Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Fundusz Społeczny Sztuk Performatywnych (Sociaal Fonds Podiumkunsten) Engagement – sieć równorzędna ENGAGEMENT to zorganizowany przez artystów ruch zwalczający molestowanie seksualne, seksizm i nadużywanie władzy w belgijskiej sztuce. Powstał w 2017 roku, kiedy w belgijskiej społeczności tancerzy ujawniono przypadki molestowania seksualnego. Od tego czasu przekształcił się on w zorganizowaną platformę działającą we wszystkich dziedzinach sztuki, wykonując zadania w obszarze zarówno profesjonalnym, jak i edukacyjnym. Zapewnia wsparcie jednostkom i społecznościom narażonym na zachowania wykraczające poza przyjęte normy, dyskryminację i/lub nieuczciwe praktyki w sztuce. Wspiera również organizacje chcące tworzyć bezpieczniejsze i bardziej inkluzywne środowisko pracy. Engagement działa organizując regularne spotkania online, na których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, gromadząc materiały dla pracodawców pomocne w tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska pracy oraz organizując spotkania, na których uczestnicy wymieniają się świadectwami, a także szkolenia dla poufnych doradców.

Podpisując deklarację Engagement, można wykazać się poparciem dla ogólnoświatowego ruchu zwalczającego molestowanie, przemoc, dyskryminację i nadużywanie władzy.
Tak Lącze
Lącze 2
Belgia Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Fundusz Społeczny Sztuk Performatywnych (Sociaal Fonds Podiumkunsten) trajektoria interkulturyzacji sCan&Do sCan&Do stara się pomagać organizacjom w sektorze sztuk performatywnych i muzycznym w stawaniu się bardziej różnorodnymi i inkluzywnymi. Organizacje gotowe poddać się temu czteroletniemu procesowi mogą zwrócić się o pomoc. sCan&Do opiera się na gruntownej analizie organizacji pod kątem różnorodności kulturowej na wielu poziomach (personel, usługi, publiczność, komunikacja, sieć, miejsce itd.). Razem z Forum Mniejszości opracowany zostaje dopasowany plan działań i zespół sCan&Do przeprowadza organizację przez proces jego wdrożenia, ale to sama organizacja odpowiada za wprowadzenie w życie tego planu działań. Co roku przeprowadzana jest ocena postępów i zalecane są dalsze działania.

W skład zespołu sCan&Do wchodzi przedstawiciel Funduszu Społecznego Sztuk Performatywnych i Forum Mniejszości, dzięki czemu łączy on wiedzę fachową specyficzną dla sektora z wiedzą na temat różnorodności, procesów międzykulturowych i zarządzania zmianą.
Tak Lącze
Belgia Zbiorowe umowy o pracę ;
Kampanie/narzędzia
Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Fundusz Społeczny Sztuk Performatywnych (Sociaal Fonds Podiumkunsten) Niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o pracę Ta niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o pracę służy za podstawę wdrażania w organizacjach sektora (w podmiotach zarówno publicznych, jak i prywatnych) inkluzywnej polityk poprzez zapewnienie standardowych ram prawnych i zachęcanie do opracowywania sektorowych planów działań.

Została podpisana w październiku 2020 roku. Ta niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o pracę jest aktualizacją dotychczasowej niedyskryminacyjnej zbiorowej umowy o pracę z 2005 roku. Obejmuje nie tylko samych pracowników, ale także strony trzecie, na przykład studentów, partnerów i publiczność.

Niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o pracę skupia się na dwóch elementach:
- włączeniu – zasadach zmierzających do uczynienia miejsca pracy bardziej różnorodnym,
- niedyskryminacji.

Wymienia się 19 kryteriów dyskryminacji (jednym z nich jest płeć).

Umowa reguluje następujące obszary:
- równe traktowanie przy rekrutacji;
- rozwój osobisty, aby umożliwić nowym pracownikom o różnym pochodzeniu awans na wyższe stanowiska;
- procedury zgłaszania;
- promowanie różnorodności wyrazu artystycznego (nie tylko za kulisami).
Tak Lącze
Wielka Brytania Programy szkoleniowe/mentorskie Reprezentacja kobiet Firma Teatralna Sphinx Test Sphinx Test Sphinx Test jest narzędziem dla dramatopisarzy, które powstało w Wielkiej Brytanii w 2015 roku po serii dyskusji z pisarzami i reżyserami na temat opracowania strategii poszerzania roli kobiet na scenie. Inspiracją dla tego testu był test Bechdel dla filmu, który motywuje do oglądania filmów ze świadomością kwestii płci stawiając trzy pytania: czy w filmie występują dwie lub więcej kobiet wymienionych z nazwiska; czy rozmawiają ze sobą; i czy rozmawiają o czymś więcej niż o mężczyznach?
Test ma w zamyśle pomagać dramatopisarzom, producentom i innym decydentom zwiększać reprezentację kobiet na scenie i poza nią, a także zwiększać zatrudnienie kobiet.
Nie Lącze
Szwecja Badania, ankiety, monitoring Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Komisja do spraw Molestowania Seksualnego w Sztukach Performatywnych Szansa na zmianę Komisja do spraw Molestowania Seksualnego w Sztukach Performatywnych powstała z inicjatywy Szwedzkiego Stowarzyszenia Sztuk Performatywnych i Szwedzkiego Związku Sztuk Performatywnych i Filmu. Członków komisji powołał Szwedzki Związek Sztuk Performatywnych i Filmu, Scen & Film, oraz Szwedzkie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych, Svensk Scenkonst. Komisja przygotowała raport „Szansa na zmianę”. Raport „Szansa na zmianę” można wykorzystać jako punkty wyjścia procesu wprowadzania zmian w miejscu pracy. Raport uzupełniają materiały, których celem jest ułatwienie dyskusji o molestowaniu seksualnym.

W wyniku powstania raportu podjętych zostało szereg działań:
1. Pytania studyjne
- 2. Działania rekoncyliacyjne – np. seminaria i webinary, uzupełnione o materiały na temat dialogu,
3. Podcasty na temat inkluzywnego miejsca pracy – 4 odcinki, uzupełnione o materiały na temat wiedzy, inspiracji i szkolenia,
4. Cyfrowy dialog z wolnymi strzelcami na temat ich odczuć dotyczących działań przeciwko molestowaniu seksualnemu.
5. Cyfrowe warsztaty na temat rekoncyliacji, punktu widzenia obserwatora i kulturowego milczenia,
6. Piątkowe komunikaty
7. Bezpieczne pokoje (począwszy od 2021 roku) z filmem „Magnus jest seksistą” na rozpoczęcie dyskusji.
8. Dzień pamięci – zaczął się od kwestii molestowania seksualnego, ale obecnie ma znacznie szerszą perspektywę.
Tak Lącze
Lącze 2
Szwecja Umowy zbiorowe Inkluzywne środowisko pracy i sceny intymne Szwedzkie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych i Szwedzki Związek Sztuk Performatywnych i Filmu Umowa zbiorowa nakładająca na pracodawców obowiązek opracowania lokalnego Kodeksu postępowania i Wytycznych dotyczących scen intymnych. Strony (pracodawcy i pracownicy) ustalili w centralnej umowie zbiorowej, że każdy pracodawca będzie miał Kodeks postępowania i Wytyczne dotyczące scen intymnych. Aby wesprzeć prace na szczeblu lokalnym, wspólnej radzie do spraw równości zlecono przygotowanie instrukcji pomagających w opracowaniu Kodeksów postępowania i Wytycznych dotyczących scen intymnych. Strony mogą korzystać z porad odnośnie przygotowania tych dokumentów.
Możliwe są różne podejścia. Ważne jest, aby istniał pewien wzorzec, jak podchodzić do trudnych tematów (wiek, wykorzystywanie seksualne, rasa itp.) w trakcie ich przygotowywania, tak aby nikogo nie urazić i aby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa i swobody wyrazu artystycznego, i działali bardziej profesjonalnie. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że sceny intymne wymagają starannego przygotowania.
Tak Lącze
Lącze 2
Szwecja Kampanie/narzędzia ;
Doradztwo
Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Dialog i wymiana doświadczeń w kwestii włączenia Szwedzkie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych i Szwedzki Związek Sztuk Performatywnych i Filmu Bezpieczne pokoje - dialog Dialog prowadzony w sieci jako forum wymiany doświadczeń i szkolenia w zakresie rozmowy o trudnych kwestiach w miejscu pracy. Na początku dyskusji pokazaliśmy film zarazem po to, aby zagaić dyskusję, jak i po to, by stworzyć możliwość dyskutowania bez odwoływania się do doświadczeń osobistych. W dyskusjach omawia się uczucia, zachowania i tematy strukturalne. Brak jest definicji bezpiecznych pokoi, ponieważ niemożliwe jest ustalenie reguł dopasowanych do wszystkich grup. W każdym miejscu pracy trzeba znaleźć własną definicję. Idea jest taka, że miejsce pracy jest najlepsze, kiedy ludzie się nawzajem nie ranią, czują się swobodnie i pozostają sobą. Bezpieczny pokój polega raczej na stałym procesie. Pojecie bezpiecznego pokoju musi pozostać otwarte, tak żeby można było je dopasowywać do zmieniającej się rzeczywistości, ponieważ nie istnieje bezpieczny pokój dla każdego w każdym momencie. Tak Lącze
Hiszpania Ankiety, badania, monitoring Reprezentacja kobiet/zwalczanie stereotypów płciowych ;
Równość w procesach decyzyjnych
Clasicas y modernas – stowarzyszenie kobiet aktywnych zawodowo w dziedzinie literatury, dziennikarstwa, muzyki, sztuk performatywnych, kina Sezony równości Stowarzyszenie Clasicas y Modernas powstało w 2009 roku w celu wdrażania zorganizowanych i wzajemnie powiązanych inicjatyw zmierzających do osiągnięcia równości.

Sezony równości to projekt realizowany od 2015 do 2018 roku. Jego celem było wspieranie struktur na rzecz produkcji i rozpowszechniania sztuk performatywnych, w których dąży się do osiągnięcia zawodowej równości kobiet i mężczyzn, we współpracy z organizacjami obywatelskimi, oraz promowanie przestrzegania Artykułu 26 Ustawy o Równości stwierdzającego, że kobiety muszą mieć takie same szanse jak mężczyźni w dziedzinie produkcji i twórczości artystycznej. Sezony równości Clasicas y Modernas były wezwaniem do współpracy w celu stworzenia kultury równości i różnorodnych i inkluzywnych sztuk performatywnych.
Lącze
Francja Umowa zbiorowa (zmiana) Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Wszystkie organizacje pracodawców i pracowników reprezentujące sektor występów na żywo Umowa zbiorowa w sprawie zapobiegania i ścigania przemocy ze względu na płeć i seksualnej Mając na uwadze stosunkowo krótki okres trwania kariery zawodowej pracowników sektora występów na żywo, należy podjąć specyficzne działania w celu skutecznego zapobiegania i ścigania przemocy ze względu na płeć i seksualnej. Umowa ta określa konkretne środki w zakresie informacji i zapobiegania przemocy ze względu na płeć i seksualnej w każdym podmiocie sektora, łącznie z podwykonawcami.

Umowa zbiorowa jest przygotowywana wspólnie przez organizacje pracodawców i pracowników reprezentujące sektor występów na żywo. Nie jest jeszcze podpisana. Interesariusze planują jej podpisanie na początek 2022 roku.
Tak Lącze
Francja Strategie/wyznaczanie celów ;
Programy szkoleniowe/mentorskie ;
Podejmowanie zobowiązań
Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Narodowe Centrum Muzyki (Centre National de la musique) Protokół w sprawie wspierania interesariuszy w sektorze muzycznym w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć i seksualnej Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.
Protokół proponuje zestaw środków do stosowania przez przedstawicieli sektora muzycznego w celu zapobiegania molestowaniu seksualnemu i przemocy seksualnej oraz pewne sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami, kiedy już mają miejsce. Protokół powinien być przestrzegany przez firmy sektora i ich prawnych reprezentantów. Podpisując protokół firmy zobowiązują się:
- przestrzegać kodeksu pracy;
- przeszkolić kadrę kierowniczą i przedstawicieli działu personalnego na temat przemocy ze względu na płeć i seksualnej ;
- podnosić świadomość, informować, edukować, zorganizować i wdrożyć strategię zapobiegania zagrożeniom;
- stworzyć skuteczny wewnętrzny system zgłoszeń i analizować każde otrzymane zgłoszenie;
- prowadzić monitoring i ewaluację innych działań.

Firmy muszą przestrzegać protokołu, aby uzyskać wsparcie finansowe z CNM (Centre national de la Musique). W rzeczywistości dotyczy to wszystkich podmiotów sektora. CNM jest zarządzane przez partnerów społecznych (są członkami zarządu) i wspólnie zdecydowali o wprowadzeniu tego protokołu.
Tak Lącze
Francja Strategie/wyznaczanie celów Równość płac ;
Równość w procesach decyzyjnych ;
Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu
FESAC (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma) oraz związki zawodowe reprezentujące pracowników sektora występów na żywo. Plan FESAC na rzecz równości płci w sektorze audiowizualnym i występów na żywo W styczniu 2020 roku francuskie związki wykonawców na żywo (FESAC) oraz inne związki zawodowe opracowały plan działań w celu promowania równości płci i zapobiegania przemocy ze względu na płeć i seksualnej w sektorze występów na żywo. Plan ten obejmuje następujące kroki:
- monitorowanie danych ma temat zatrudnienia i płac mężczyzn i kobiet w sektorze, a także istniejących nierówności i dyskryminacji;
- szkolenia/ integracja/warunki pracy/zwalczanie tendencyjnych ze względu na płeć wypowiedzi i stereotypów;
- równość płac i równy dostęp do stanowisk i zadań;
- równowaga pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym;
- zapobieganie przemocy ze względu na płeć i seksualnej .

Jednym z najbardziej zaawansowanych aspektów tego planu jest wprowadzenie usług doradczych dla pracowników (czasowych lub stałych), którzy doświadczyli przemocy ze względu na płeć lub seksualnej w swoim środowisku pracy. Celem tego doradztwa jest wspieranie dobrostanu psychicznego ofiar przy wsparciu psychologów oraz zapewnienie konsultacji prawnych, tak żeby ofiary były świadome swoich praw. Pomoc jest bezpłatna dla ofiar i w pełni poufna.
Tak Lącze
Wielka Brytania Badania, ankiety, monitoring Równość płac, równość w procesach decyzyjnych Vbain Consulting Policzyć branżę muzyczną: Różnice w traktowaniu płci „Policzyć branżę muzyczną” jest to analiza pod kątem różnic w traktowaniu płci ponad 300 wydawców muzycznych i firm nagraniowych w Wielkiej Brytanii. Analiza ta pokazuje, że tylko około 14% autorów obecnie współpracujących z wydawcami i około 20% wykonawców współpracujących z firmami nagraniowymi to kobiety. Różnica ta jest zaskakująco duża i sugeruje powszechną dyskryminację kobiet w branży muzycznej.
W raporcie rozpatruje się również najwcześniejsze etapy kariery muzycznej, w szczególności formalną edukację. Chociaż udział dziewcząt w edukacji muzycznej na wszystkich szczeblach zwiększył się na przestrzeni ostatnich lat i osiągnął niemal parytet, wydaje się, że absolwentki szkół muzycznych z mniejszym powodzeniem od swoich kolegów rozwijają karierę zawodową. W raporcie wskazuje się dwanaście barier dla kobiet pragnących rozpocząć i rozwijać karierę w branży muzycznej.

Raport przedstawia możliwości dalszych badań i formułuje na koniec listę praktycznych zaleceń do wdrożenia dla rządu, edukacji i organizacji muzycznych, aby ostatecznie zniwelować różnice w traktowaniu płci w muzyce, tworząc tym samym bardziej inkluzywną branżę muzyczną w Wielkiej Brytanii.
Nie Lącze
Szwajcaria Kampanie/narzędzia ;
Doradztwo
Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Francuskojęzyczny Szwajcarski Związek Spektaklowy (Syndicat Suisse Romand du Spectacle) Kultura bezpiecznej przestrzeni Kultura bezpiecznej przestrzeni jest to projekt zapewniający wsparcie dla tworzenia miejsc pracy i środowiska edukacyjnego wolnego od molestowania, tyranizowania i dyskryminacji w obszarze kultury. Jest on dostępny dla wszystkich pracowników i samozatrudnionych w sektorze kultury we francuskojęzycznej części Szwajcarii. Aby podtrzymać to działanie i umożliwić stowarzyszeniom zawodowym i pracodawcom wspieranie jego rozwoju, utworzono stowarzyszenie „kultura bezpiecznej przestrzeni”.
Głównym celem jest „zapewnienie neutralnej i bezpłatnej pomocy zewnętrznej w przypadku bycia narażonym na cierpienie lub trudności w miejscu pracy (psychologiczne lub seksualne molestowanie, presja itp.)” Wsparcia udziela specjalnie wyznaczona osoba, która nie tylko wysłuchuje ofiarę, ale proponuje również środki zapobiegawcze i wskazuje sposoby działania. Usługa ta będzie dostępna dla samozatrudnionych i wolnych strzelców, którzy nie mają dostępu do przypisanych do firm osób wspierających.
Tak Lącze
Holandia Strategie/wyznaczanie celów Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu, Włączenie Sztuka ‘92 Kodeks uczciwych praktyk Sztuka ‘92 (Kunsten ’92) to grupa interesu dla całego sektora kulturalnego i twórczego, której celem jest poprawa klimatu społecznego i politycznego dla kultury w Holandii.
Kodeks uczciwych praktyk jest to kodeks postępowania dla prowadzenia biznesu i pracy w sztuce, kulturze i branży twórczej oparty na pięciu kluczowych wartościach: solidarności, różnorodności, zaufaniu, zrównoważeniu i transparentności. Kodeks pobudza krytyczną refleksję i daje wskazówki, jak stworzyć w sektorze zorientowany na przyszłość rynek pracy. W ramach Kodeksu uczciwych praktyk są właściwie dwa kodeksy: Kodeks zarządzania kulturą i Kodeks różnorodności i włączenia.
Nie Lącze
Wielka Brytania Programy szkoleniowe/mentorskie ;
Doradztwo
Reprezentacja kobiet, równość w procesach decyzyjnych Kurs teatru muzycznego w Central College w Londynie Panie z pięciolinii Panie z pięciolinii jest to grupa robocza, która powstała w wyniku serii wydarzeń zmierzających do ustanowienia większej równowagi pod względem płci w branży muzycznej w Wielkiej Brytanii. Grupa robocza wyznaczyła sobie zadanie wykrywania i zwalczania barier dla większej reprezentacji kobiet w orkiestrach teatralnych.
Obecnie grupa skupia swoje wysiłki na następujących kwestiach.
- Mentoring: Odnoszące sukcesy muzyczki i dyrektorki muzyczne, będąc aktywnymi wzorami do naśladowania, mogą pomagać młodszym kobietom nabrać zaufania do własnych zdolności rozwinięcia udanej kariery zawodowej w tej dziedzinie. Kobiety na stanowiskach w edukacji zapraszają młode dyrektorki muzyczne i muzyczki, aby podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić do udziału w programach takich jak program ALWF dla współpracujących dyrektorów muzycznych.
- Sieciowanie: Praca dla muzyczek teatralnych i dyrektorek muzycznych jest rzadko reklamowana. Ci, którzy „wiedzą co i jak” – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – muszą bardziej starać się dzielić informacjami na temat pojawiających się możliwości z młodymi muzyczkami i wschodzącymi dyrektorkami muzycznymi.
- Edukacja: Wykładowcy i studenci kursu teatru muzycznego w Central College częściej kontaktują się ze szkołami muzycznymi, aby angażować młode kobiety, które mogą być zainteresowane karierą zawodową dyrektorki muzycznej (poprzez rozmowy, warsztaty i prezentacje kursów, a kluczowym argumentem jest wielka różnorodność roli dyrektorki muzycznej, obejmująca nauczanie, komponowanie, aranżowanie i wykonywanie).
- Przywództwo: Głównym celem jest pomóc stworzyć takie warunki, w których kobiety mogą naprawdę przejąć wodze w sensie prowadzenia i kierowania projektami i kursami bez nadzoru ze strony mężczyzn. Ta zmiana kulturowa wymaga rzecznictwa, umiejętności, sieciowania, a przede wszystkim zaufania do siebie.

Ostatecznym celem kursu teatru muzycznego Central College i programu Panie z pięciolinii jest zmiana tego, co uznaje się za normę w orkiestrach teatralnych poprzez angażowanie kolegów i koleżanek i dzielenie się relacjami na temat bardziej zrównoważonych pod względem płci przedstawień, które odniosły duży sukces.
Nie Lącze
Wielka Brytania Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Związek Muzyków Kodeks praktyki dla sektora muzycznego Związek Muzyków jest to brytyjski związek zawodowy dla wszystkich muzyków, mający ponad 30 000 członków pracujących w całej branży muzycznej. Reprezentuje muzyków zatrudnianych przez pracodawców i samozatrudnionych z wszystkich działów brytyjskiego sektora muzycznego, w tym również edukacji muzycznej.
Kodeks praktyki zawiera zasady, których celem jest wykorzenienie tyranizowania, molestowania, dyskryminacji i innych form nieodpowiedniego zachowania w sektorze. Pomaga pracodawcom wypełniać ich obowiązki prawne, a także przedstawia wspólną wizję promowania i utrzymywania inkluzywnej kultury pracy. Wszyscy pracodawcy, zatrudnieni, urzędnicy, pracownicy, agenci, studenci, nauczyciele, wolontariusze, członkowie zarządów i wolni strzelcy powinni przestrzegać tych zasad. Wszyscy są na równi odpowiedzialni za promowanie i utrzymywanie inkluzywnej, czyli pozytywnej i wspierającej pracowników kultury pracy.
Jak dotąd około 50 organizacji poparło kodeks praktyki.
Tak Lącze
Francja Badania, ankiety, monitoring ;
Programy szkoleniowe/mentorskie
AFO (l'Association Française des Orchestres/French Association of Orchestras), Les Forces Musicales Karta Równości Płci w orkiestrach i operach AFO jest organizacją non-profit skupiającą 43 zawodowe stałe orkiestry. Prowadzi również obserwatorium i centrum zasobów.
Les Forces Musicales jest to francuska organizacja pracodawców orkiestrowych, operowych i festiwali operowych utworzona w wyniku połączenia CPDO (Zawodowa Izba Dyrekcji Operowych) i SYNOLYR (Francuska Organizacja Pracodawców Narodowych Orkiestr i Oper).

Na podstawie wyników badań na temat równowagi płci w orkiestrach przeprowadzonych przez AFO, jej członkowie razem z Les Forces Musicales stworzyli dokument, którego celem jest obrona różnorodności i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w sektorze muzycznym. Program ten rozpoczął się w 2018 roku i zaplanowano wiele działań na okres operacyjny, który kończy się w 2022 roku. Karta stanowi ważny krok, ponieważ wyraźnie pokazuje, że AFO i Les Forces Musicales są silnie zaangażowane w długofalowe działania zmierzające do osiągnięcia równości pod względem płci na wielu poziomach – monitorowanie sytuacji, integracja i rozwój karier zawodowych artystek, reprezentacja kobiet, negocjacje zbiorowe oraz opracowanie mechanizmów wsparcia i partnerstwa. Wdrażanie karty równości płci w orkiestrach monitoruje wspólna komisja.
AFO i Les Forces Musicales otrzymały wspólnie europejską nagrodę ‘PEARLE * 2018’ za różnorodność i wyrównywanie szans.

Zgodnie z Kartą Równości Płci realizowane są różne inicjatywy, w tym wymienione poniżej.
- Regularne ankiety w celu zbierania danych na temat kobiet w sektorze muzycznym.
- Monitorowanie procedur rekrutacyjnych w orkiestrach.
- Kobiety w programowaniu – czy zleca się im poważne, prestiżowe zadania?
- Trampolina dla młodych dyrygentek – program wsparcia dla młodych dyrygentek dobieranych na podstawie zgłoszeń, które zaprasza się do publicznego poprowadzenia Orchestre de Picardie w obecności komisji artystycznej. Dodatkowo korzystają one z konkretnego wsparcia ze strony AFO (np. pomoc w definiowaniu projektów, interpretacji artystycznej, praca na prezentacją i narzędzia komunikacyjne).
- Szkolenia, np. podnoszenie świadomości na temat równości płci, zapobieganie przemocy ze względu na płeć i seksualnej.
- Unanime – Ponowne odkrywanie kompozytorek z minionych wieków z myślą o przywróceniu do życia ich muzyki i zapewnianie wsparcia dla młodych kompozytorek.
Tak Lącze
Holandia Doradztwo Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Fundacja Mores.online Mores. Biuro ujawniania niepożądanych zachowań w holenderskim sektorze kulturalnym i twórczym Mores.online jest centralnym, kolektywnym biurem ujawniania niepożądanych zachowań w holenderskim sektorze kultury i twórczym. Biuro ujawniania i poufni doradcy są niezależni. Biuro zostało utworzone przez rozmaite organizacje z holenderskiego sektora kultury i twórczego i służy wszystkim pracownikom tego sektora.
Osoba, która jest albo była narażona na „niepożądane zachowania”: zastraszanie lub molestowanie seksualne, agresję lub przemoc (w tym zastraszanie i nadużywanie władzy), może wysłać maila lub zadzwonić do jednego z poufnych doradców i (zależnie od potrzeb) może uzyskać pomoc i poradę w zakresie dalszych kroków. Maksymalny czas odpowiedzi wynosi jeden dzień roboczy, ale czasem odpowiedź można dostać w ciągu kilku godzin.
Tak Lącze
Francja Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Ministerstwo Kultury Narodowy plan zwalczania przemocy i molestowania ze względu na płeć i seksualnego (VHSS) w sektorze występów na żywo Minister Kultury, Roselyne Bachelot, ogłosiła, że począwszy od stycznia 2022 roku wszystkie dotacje wypłacane podmiotom w tym sektorze będą uwarunkowane spełnianiem pewnej liczby kryteriów w zakresie zapobiegania i odpowiedniego podejścia do przemocy seksualnej. Oznacza to, że aby otrzymać dotację wnioskodawca będzie musiał spełnić następujące wymagania.
1. Przeprowadzone muszą zostać obowiązkowe szkolenia na temat zapobiegania przemocy ze względu na płeć i seksualnej dla kierowników i działów personalnych. Następnie pracownicy będą musieli aktualizować przeszkolenie co dwa lata.
2. Podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników muszą mieć wyznaczoną osobę kontaktową zajmującą się kwestiami związanymi z przemocą i molestowaniem ze względu na płeć i seksualnym.
3. Firmy zachęca się do rozdawania pracownikom anonimowej ankiety w celu identyfikacji wszelkich przypadków przemocy ze względu na płeć i seksualnej i muszą systematycznie rozpatrywać każde zgłoszenie.
4. Należy wprowadzić konkretny plan zapobiegawczy i kodeks postępowania, gdy kreacja artystyczna wymaga scen o charakterze seksualnym lub wiąże się z nagością.
Nie Lącze
Irlandia Kampanie/narzędzia Zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu seksualnemu Irlandzki Instytut Teatralny (ITI) Raport Mówić Głośno: Wezwanie do Zmiany ITI zlecił opracowanie tego raportu, aby potwierdzić fakt, że we wszystkich irlandzkich sektorach artystycznych panuje kultura szkodliwego zachowania w miejscu pracy i brakuje wsparcia dla zaradzenia tej sytuacji. Analizy statystyczne przeprowadzone w tym badaniu potwierdziły, że w irlandzkim sektorze artystycznym występuje poważny problem. Ankieta objęła ponad 1300 osób z irlandzkiego sektora artystycznego i pokazała, że większość respondentów doświadczyła i/lub była świadkiem szkodliwego zachowania (tyranizowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, wiktymizacja, napaści i napaści seksualne), które narusza ludzkie prawo do godności w pracy. Zgodnie z tym raportem takie sytuacje są najprawdopodobniej akceptowaną normą w całym irlandzkim sektorze artystycznym. Raport wskazuje, że aby promować godność człowieka w pracy, w całym sektorze artystycznym potrzebne jest znaczące zaangażowanie w zmianę kulturową w celu zaradzenia kryzysowi na taką skalę. Potrzebne są działania, rozliczalność i dalsze badania. Nie Lącze
Polska Kampanie/narzędzia Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu ;
równość w procesach decyzyjnych
Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ Teraz Poliż - teatr feministyczny TERAZ POLIŻ to feministyczna grupa teatralna działająca od 2008 roku. Od początku jej działania artystyczne koncentrują się na sprawach kobiet i kobiecości. Grupa często porusza tematy wykluczenia i nadużyć, regularnie angażuje się w działania skierowane do dzieci i młodzieży. Tworzy otwarte dla publiczności spektakle teatralne, happeningi, koncerty, prowadzi działania performatywne, warsztaty teatralne i dyskusje. Grupa regularnie angażuje się także w projekty badawcze mające na celu upamiętnienie kobiet, które wniosły ogromny wkład w sztukę i dziedzictwo kulturowe współczesnej Polski i świata, ale zostały zapomaniane. TERAZ POLIŻ tworzy pomosty pomiędzy sztuką głównego nurtu a różnymi ruchami artystycznymi. Jest niezależna, co daje jej swobodę krytycznego spojrzenia na społeczeństwo, sam teatr i jego formy. Grupa nieustannie kwestionuje i redefiniuje swój status, pozostając na bieżąco ze wszystkimi ważnymi kwestiami, które jej zdaniem powinny zostać poruszone. Grupa zarządzana jest w sposób niehierarchiczny i nieustająco eksperymentuje z różnymi modelami współpracy - zarówno na scenie, jak i w ramach stowarzyszenia. nie Lącze
Polska doradztwo ;
programy szkoleniowe/mentorskie
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu ;
równość w procesach decyzyjnych
Nie ma jeszcze zarejestrowanej organizacji koordynatorów ds. intymności w Polsce. Konsultant/konsultantka ds. intymności Konsultant/konsultantka ds. intymności to w Polsce zawód, który szybko zyskuje na znaczeniu, ponieważ odzwierciedla potrzebę stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy dla artystów. Jego rola polega na zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa aktorów i aktorek na planie, w czasie, gdy kręcone są sceny intymne (np. nago lub kiedy symulowany jest akt seksualny). Praca zaczyna się od przejrzenia scenariusza i przedyskutowania pomysłów na sceny intymne oraz zapewnienia, że wszyscy czują się bezpiecznie grając je. Można to zrobić na przykład poprzez zapewnienie odniesień wizualnych lub zasugerowanie alternatywnych pomysłów na choreografię. Konsultant/konsultantka dba o to, by w trakcie produkcji używano właściwego, pozbawionego przemocy i dyskryminacji języka oraz opracowuje wytyczne dotyczące intymności dla pracowników. Obecnie w Polsce nie ma obowiązku angażowania konsultanta ds. intymności do produkcji teatralnej i filmowej. Jednak zapotrzebowanie szybko rośnie i coraz więcej kierowników/kierowniczek produkcji i dyrektorów/dyrektorek teatrów widzi potrzebę nawiązania z nimi bardziej stałej współpracy. nie Lącze
Wielka Brytania doradztwo ;
kampanie/narzędzia
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu Intimacy for Stage and Screen Koordynatorzy i dyrektorzy ds. intymności Intimacy for Stage and Screen to sieć skupiająca reżyserów i koordynatorów intymności w Wielkiej Brytanii. Oferują oni szkolenia umożliwiające uzyskanie certyfikatu zarówno w zakresie "Reżyserii scen intymnych w sektorze przedstawień na żywo”, jak i " Reżyserii scen intymnych w filmie”. We współpracy z grupą roboczą ds. scen intymnych w Equity udało się stworzyć kompleksowy zestaw wytycznych dotyczących intymności dla całej branży. Dzięki wielu osobom, które wniosły swoją wiedzę i doświadczenie, zarówno sektor przedstawień na żywo, jak sektor produkcji filmowych stał się bezpieczniejszym miejscem pracy dla wszystkich. Reżyserzy Intymności są świetnie przeszkolonymi specjalistami, którzy znają metodologię umożliwiającą dostęp, wsparcie i nadzór nad sferą intymności podczas prób i pokazów. Wspierają wykonawców i ich emocjonalne bezpieczeństwo podczas scen wymagających nagości, polegających na pocałunkach czy symulowaniu seksu. Praca reżysera intymności obejmuje cały proces produkcyjny - od najwcześniejszych etapów produkcji, przez sesje choreografii intymności, techniki, ubioru, pokazów przedpremierowych, itp nie Lącze
Czechy Kampanie/narzędzia Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu Nieformalna inicjatywa studentów Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze i Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych im. Janáčka w Brnie Nie musisz tego znosić! W skutek tej inicjatywy w Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze powstało stanowisko "ombudsmana". Rzecznik służy nie tylko obecnym studentom, ale także absolwentom, którzy już funkcjonują na otwartym rynku pracy. Proces rozpoczął się, gdy grupa studentów za pomocą anonimowego formularza zapytała studentów dwóch wydziałów teatralnych w Pradze i Brnie o ich doświadczenia związane ze studiami. Zebrali wiele historii mobbingu i molestowania od studentów, a także od absolwentów i stworzyli spektakl, który został zaprezentowany przed Wydziałem Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Inicjatywa ta nie tylko przyczyniła się do podniesienia świadomości na temat zachowań transgresyjnych, ale również zainicjowała ogólnokrajową dyskusję na temat podejścia do tego problemu i doprowadziła do ustanowienia stanowiska rzecznika w kilku szkołach artystycznych w Czechach. nie Lącze
Dania strategie/wyznaczanie celów ;
programy szkoleniowe/mentorskie ;
kampanie/narzędzia
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu ;
reprezentacja kobie
Snyk we współpracy z Duńskim Stowarzyszeniem Kompozytorów, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA i Tempi Sztuka i kultura w równowadze Art & Culture in Balance to inicjatywa mająca na celu stworzenie i ułatwienie głębokiej zmiany kulturowej w całym przemyśle artystycznym i kulturalnym. Zgodnie z zebranymi dowodami, przemysł kulturalny w Danii charakteryzuje się strukturalnym seksizmem i nadużywaniem władzy. Snyk (duńska organizacja gatunkowa zajmująca się nową, eksperymentalną muzyką, sztuką dźwięku i muzyką klasyczną) zainicjowała ten projekt we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Duńskich, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA i Tempi. Działania mają na celu uczynienie przemysłu kulturalnego bezpieczniejszym i bardziej inkluzywnym środowiskiem pracy i są zorganizowane wokół pięciu głównych obszarów zainteresowania: - tworzenie wiedzy i spostrzeżeń wśród wszystkich, którzy pracują w branży sztuki i kultury; - do tworzenia rzeczywistych zmian w zachowaniach, kulturze i systemach; - ułatwienie nauki poprzez praktyczne metody i eksperymenty w codziennej pracy; - zbieranie nauki i doświadczeń na temat tego, co działa dobrze i zmiana tego, co nie działa; - współtworzenie wspólnego zasobu branżowego zawierającego praktyczne inicjatywy, narzędzia i metody. Do tej pory do inicjatywy przystąpiło 31 organizacji artystycznych i kulturalnych, w tym Dansk Teater i DEOO (Danish Ensembles, Orchestras and Opera Institutions). tak Lącze
Cypr strategie/wyznaczanie celów ;
kampanie/narzędzia
Reprezentacja kobiet Niezależna inicjatywa prowadzona przez dwie reżyserki teatralne Magdalenę Zirę i Athinę Kasiou oraz aktorkę Nedie Antoniades. Projekt S E A S O N Kobiety Projekt S E A S O N Women to platforma i zaproszenie do współpracy, składająca się z serii spektakli teatralnych i wydarzeń towarzyszących, mających na celu zbadanie statusu społecznego kobiet. Wspiera i promuje historie należące do kobiet i narracje prowadzone z kobiecej perspektywy. Projekt powstał jako reakcja na obojętność wobec kwestii równej reprezentacji kobiet, braku różnorodności i inkluzywności środowiska. Celem jest zakończenie seksistowskiego podejścia w zatrudnianiu artystów, zakwestionowanie hierarchii i wpłynięcie na politykę poprzez tworzenie prac promujących różne archetypy i wzorce, poprzez świadomy wybór takiej interpretacji historii, które w nowatorski sposób definiują naszą zbiorową tożsamość kulturową. Projektu obejmuje następujące dziedziny: literatura kobiet, adaptacje klasyki przez artystki (reżyserki, dramatopisarki), interdyscyplinarną współpracę i dyskusje oraz zbieranie nieopowiedzianych historii kobiet w celu stworzenia nowych dzieł. Projektom artystycznym towarzyszą wydarzenia z udziałem socjologów, naukowców i ekspertów w zakresie walki o równość płci. nie Lącze
Litwa strategie/wyznaczanie celów ;
kampanie/narzędzia
Reprezentacja kobiet ;
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu
Be kompanijos Be kompanijos Be kompanijos (Be Company) to niezależna organizacja sztuki tańca współczesnego założona przez dwie choreografki Agniete Lisickinaite i Gretę Grineviciute w celu ekspresji swoich przekonań oraz obrony wolności i praw mniejszości. Artystki dążą do stworzenia spójnego dialogu między sztukami performatywnymi i działaniami społecznymi, a także do większego otwarcia na różnorodność i nowatorskie formy autoekspresji w Litwie. Be kompanijos regularnie współpracują w różnych projektach artystycznych i społeczno-kulturalnych ze społecznością LGBT+, mniejszościami narodowymi, i tymi grupami społecznymi, które są zagrożone wykluczeniem. Używając tańca współczesnego jako środka wyrazu, artyści szukają dialogu między sobą, nastolatkami, seniorami, a także między aktywnymi i wykluczonymi członkami społeczeństwa. Wierzą, że działania społeczne i edukacyjne są szczególnie ważne w kształtowaniu pewnego siebie, otwartego, odważnego i empatycznego społeczeństwa. nie Lącze
Serbia Badania/ankiety/inicjatywy monitorujące ;
strategie/ustalanie celów ;
programy szkoleniowe/mentoringowe
Reprezentacja kobiet ;
równe wynagrodzenie ;
promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ;
zapobieganie mobbingowi, zachowaniom transgresyjnym i molestowaniu seksualnemu
Stowarzyszenie “Niezależna kulturalna scena Serbii” zrzesza siedem organizacji: Femix kolektyw młodych kobiet, Rebellious Women Readers (Pobunjene čitateljke), stowarzyszenie Równość płci dla różnorodności kulturowej „Równość płci dla różnorodności kulturowej" to projekt Stowarzyszenia „Niezależna kulturalna scena Serbii” i jego siedmiu organizacji członkowskich. Pierwszą fazę projektu stanowiły badania oparte na wynikach ankiet, wywiadach i grupach fokusowych z ekspertami (setki pracownic i przedsiębiorców reprezentujących sektor kultury z różnych części Serbii w różnych grupach wiekowych). W rezultacie uzyskano dane i informacje o warunkach życia i pracy kobiet jako pracownic i pracowników sektora kultury w Serbii, a także o formach dyskryminacji ze względu na płeć, które dodatkowo generują i nasilają nierówności w życiu kulturalnym serbskiego społeczeństwa. Na podstawie tych wyników opracowano program edukacyjny, który ma zachęcić do zwiększenia udziału kobiet i ich bardziej sprawiedliwej reprezentacji w dziedzinie kultury, a w konsekwencji w całym serbskim społeczeństwie. W lutym 2022 r. wystosowano otwarte zaproszenie do udziału w czterech bezpłatnych seminariach (szkolenie i rozwój potencjału) do wszystkich artystek, kuratorek, menedżerek kultury i przedsiębiorczyń pracujących w kultury oraz wszystkich pozostałych pracownic kultury z trzech sektorów (publicznego, prywatnego, pozarządowego). Seminaria te zostały zorganizowane w maju i czerwcu 2022 roku. Projekt został sfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz UNESCO na rzecz Różnorodności Kulturowej oraz Ministerstwo Kultury i Informacji Republiki Serbii. nie Lącze
Lącze 2
Bułgaria Kampanie/narzędzia Reprezentacja kobiet ;
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu
Brain Store Project, Nomad Dance Academy ANTISTATIC Festiwal tańca współczesnego i sztuk performatywnych ANTISTATIC to międzynarodowy festiwal tańca współczesnego i sztuk performatywnych zlokalizowany w Sofii, w Bułgarii. Tematyka festiwalu oscyluje wokół utrwalonych koncepcji tańca współczesnego oraz ma na celu rozwój artystycznej perspektywy choreografów i wykonawców, w kontekście wyostrzenia wrażliwości na polityczne, społeczne i estetyczne tematy oraz i zainicjowanie debaty na te tematy. ANTISTATIC deklaruje swoje wsparcie i zrozumienie dla perspektyw różnorodności w tańcu współczesnym, w tym: dramaturgii, muzyki, formy scenicznej, interpretacji tematów i procesów, ram filozoficznych, kontekstu i przestrzeni. Edycja 2022 eksplorowała interakcję między ciałem, materią, ruchem i przestrzenią, stawiając pod lupą stosunek społeczeństwa do kobiecego ciała. nie Lącze
Finlandia Badania/ankiety/monitorowanie inicjatyw ;
strategii/ustalanie celów
Reprezentacja kobiet ;
równe wynagrodzenie ;
promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ;
równość w procesach decyzyjnych
CUPORE Centrum Badań nad Polityką Kulturalną Projekt badawczy: She plays like a man! Jak wzmocnić równość i dobre samopoczucie w pracy w dziedzinie kultury Raport z badań został zamówiony przez fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury i dotyczy równości płci oraz poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia z pracy w sektorze sztuki i kultury. Raport pokazał, że oprócz przepisów prawnych, istotną rolę w samopoczuciu ludzi w pracy odgrywają świadome i nieświadome założenia dot. ról społecznych. Równość i niedyskryminacja były rozpatrywane w kontekście życia zawodowego. Badanie opierało się na analizie warunków pracy, ocenie samopoczucia i satysfakcji z pracy w życiu zawodowym. Zabrane informacje obejmowały także przypadki dyskryminacji, molestowania i nadużywania władzy niezwiązane z płcią. Jednak głównym celem było zbadanie równości płci i niedyskryminacji w szerszym kontekście. Raport jest głosem w dyskusji na temat promowania praktyk, które tworzą bezpieczne warunki pracy oraz wzajemny szacunek wśród pracowników w sektorze w sztuki i kultury. Kluczowe pytania dotyczyły tego, co utrzymuje, a co zmniejsza problemy w dziedzinie kultury i co można zrobić, aby monitorować i zapobiegać niepożądanym sytuacjom. Badania skupiły się odsłonięciu strukturalnej lub systemowej dyskryminacji. Raport zawiera także zbiór dobrych praktyk, regulacji i rekomendacji promujących równość płci. nie Lącze
kraje nordyckie (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia) doradztwo ;
kampanie/narzędzia
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu Nordyccy koordynatorzy ds. Intymności Koordynatorzy ds. intymności Nordic Intimacy Coordinators (NIC) to organizacja, która została założona w 2019 roku i jest poświęcona zmianie kultury pracy poprzez zapewnienie klarownych procedur podczas pracy związanej z treściami czy scenami intymnymi w przemyśle rozrywkowym. NIC zapewnia doradztwo, koordynację produkcji z uwzględnieniem bezpieczeństwa scen intymnych i edukację (rozmowy, seminaria, warsztaty) w regionie krajów nordyckich. Personel składa się z wykwalifikowanych trenerów, aktorów, mentorów i koordynatorów intymności z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu i pracy z aktorami. nie Lącze
Wielka Brytania (Szkocja) doradztwo ;
kampanie/narzędzia
Zapobieganie dręczeniu, zachowaniom wykraczającym poza przyjęte normy i molestowaniu seksualnemu Federacja teatrów szkockich Wytyczne dotyczące zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy Federacja Teatrów Szkockich we współpracy z partnerem prawny Anderson Strathern opracowała ogólne wytyczne dotyczące kwestii prawnych i praktycznych, które pojawiają się przy definiowaniu, rozpoznawaniu, zapobieganiu i badaniu molestowania seksualnego występującego w miejscu pracy. Jest to zwięzły dokument, który zawiera definicje molestowania seksualnego, środki służące jego rozpoznaniu oraz wskazówki, jak radzić sobie z molestowaniem seksualnym, gdy już do niego dojdzie. Dokument przestrzega, że podjęcie odpowiednich kroków w celu zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy jest ważne dla wszystkich pracodawców, ponieważ skargi dotyczące molestowania seksualnego mogą prowadzić do negatywnych skutków dla pracowników, uszczerbku na reputacji, niepożądanego rozgłosu, kosztownych procesów sądowych i kosztownych ugód. Mogą również prowadzić do dochodzeń policyjnych, postępowań karnych i potencjalnego zamknięcia działalności pracodawcy. Zgodnie z wytycznymi pracodawcy powinni posiadać: - politykę przeciwdziałania molestowaniu, która została zakomunikowana pracownikom i jest skutecznie wdrażana, monitorowana i weryfikowana; - odpowiednią procedurę zgłaszania mobbingu, ochrony ofiar mobbingu oraz podejmowania działań w przypadku wystąpienia jego przypadków. nie Lącze