Równość płci na scenie i poza sceną

Baza danych dobrych praktyk w zakresie równości płci w sektorze występów na żywo

1
Kraj Hiszpania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja APDCM (Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid), cz?onek ConARTE (Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo)
Nazwa ArtistsPrevent
Opis (kto? jak?) #ArtistsPrevent jest to bezp?atna aplikacja mobilna, której celem jest zapobieganie tyranizowaniu i molestowaniu ze wzgl?dy na p?e? w miejscu pracy.

Aplikacja zapewnia narz?dzie autokontroli, które pomaga w identyfikacji problematycznej sytuacji i zapobieganiu niechcianym sytuacjom zwi?zanym z zadawaniem krzywdy, tyranizowaniem lub molestowaniem seksualnym.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi aplikacja tworzy wirtualny model problematycznej sytuacji, który pomaga przewidzie?, jak sytuacja si? dalej rozwinie. Podsuwa narz?dzia zmiany takiej sytuacji i zapewnienia upodmiotowienia niezb?dnego, aby szuka? pomocy i zwróci? si? o ni?. Proponuje równie? mo?liwe dalsze rozwi?zania (np. wsparcie psychologiczne, interwencja Zwi?zku, wsparcie prawne itp.).

Obecnie opracowywane s? narz?dzia dla tancerzy i muzyków w partycypacyjnym procesie opartym na metodzie my?lowej systemu.

#ArtistsPrevent to technologia predykcyjna oparta na logice z?o?onych systemów, wykorzystuj?ca dynamiczne modelowanie i symulacj? z u?yciem sztucznej inteligencji i zaawansowanej analizy danych.

Social DinAPP (stowarzyszenie utworzone w celu rozwoju technologii i nauki dla prawdziwie inteligentnego spo?ecze?stwa) wygra?o w kategorii najlepszego startupu spo?ecznego podczas konkursu Next Talent Generation UE w 2018 roku w Madrycie.
Udział partnerów społecznych Tak, we wspó?pracy z AMPOS
Strona internetowa https://www.porladanza.com
2
Kraj Hiszpania
Typ Ankiety, badania, monitoring
Temat
Organizacja Clasicas y modernas, stowarzyszenie na rzecz równo?ci kobiet w kulturze. Stowarzyszenie skupiaj?ce kobiety i m??czyzn dzia?aj?cych na rzecz równo?ci kobiet w kulturze w szerokim rozumieniu obejmuj?cym wszystkie sztuki, a w szczególno?ci dziedziny artystyczne (literatur?, sztuki performatywne, muzyk?, sztuki audiowizualne itp.), nauki humanistyczne i nauki spo?eczne.
Nazwa ‘¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?’ (2019); ‘¿Dónde están las mujeres en las Artes escénicas?’ (2018-2019) ; ‘Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura’ (poprzez udzia? w Obserwatorium Równo?ci P?ci w dziedzinie Kultury Ministerstwa Kultury i Sportu) (2020)
Opis (kto? jak?) Za?o?one w 2009 roku, Clásicas y Modernas jest stowarzyszeniem skupiaj?cym kobiety i m??czyzn dzia?aj?cych na rzecz równo?ci kobiet w kulturze w szerokim rozumieniu obejmuj?cym wszystkie sztuki, nauki humanistyczne i nauki spo?eczne. Wi?kszo?? jego cz?onków pracuje w dziedzinie literatury, dziennikarstwa, muzyki, sztuk performatywnych, filozofii, kina i sztuk wizualnych. S? przekonani, ?e kultura jest kluczowym narz?dziem do osi?gni?cia równo?ci w spo?ecze?stwie. ?wiadomi dyskryminacji i niewidoczno?ci kobiet w kulturze, dzia?aj? na rzecz osi?gni?cia egalitarnej reprezentacji kobiet w kulturze (zalecanej w Artykule 26 Rozdziale II hiszpa?skiej Ustawy o Równo?ci). Cel ten obejmuje równy dost?p do stanowisk w?adzy, równy udzia? w organach zarz?dzaj?cych, równy potencja? w zakresie produkcji, dystrybucji i wystawiania prac wytworzonych przez kobiety oraz takie same mo?liwo?ci decydowania o ?yciu kulturalnym spo?eczno?ci. Wspieraj? wdra?anie afirmatywnych polityk zmierzaj?cych do usuwania przeszkód strukturalnych dyskryminuj?cych kobiety.
Raporty “Gdzie s? kobiety w sztukach scenicznych?” i “Gdzie s? kobiety w muzyce klasycznej?” by?y wynikiem projektu “Sezony równo?ci w sztukach performatywnych” uruchomionego w Hiszpanii w 2016 roku.
Oba raporty opisuj? zakres niedostatecznej reprezentacji kobiet w muzyce i sztukach performatywnych w Hiszpanii. Przedstawienie tej nierównowagi przyczyni?o si? do utworzenia Obserwatorium Równo?ci P?ci w dziedzinie Kultury w hiszpa?skim Ministerstwie Kultury i Sportu, które w 2020 roku przygotowa?o pierwszy Raport na temat stosowania Ustawy o równo?ci w obszarze kultury, przy wspó?pracy Clásicas y Modernas i innych stowarzysze? skupiaj?cych si? na problematyce kobiet w kulturze.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://clasicasymodernas.org/donde-estan-las-mujeres-en-la-musica-sinfonic/
https://clasicasymodernas.org/investigacion-donde-estan-las-mujeres/
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e2da2c11-5e2d-40c7-bbb6-b536f4ba9d88/informe-igualdad-completo.pdf
3
Kraj Hiszpania
Typ Ankiety, badania, monitoring
Temat
Organizacja Ministerstwo Kultury i Sportu Hiszpanii
Nazwa Obserwatorium Równo?ci P?ci
Opis (kto? jak?) Obserwatorium wspiera obecno?? kobiet i równo?? szans we wszystkich przedsi?wzi?ciach kulturalnych. Zosta?o zainicjowane przez najbardziej reprezentatywne stowarzyszenia kobiece i dzia?a pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Sportu. Aby realizowa? swoje cele, Obserwatorium analizuje informacje na temat p?ci, monitoruje sytuacje nierówno?ci i wdra?a ?rodki zapobiegawcze. Promuje reprezentacj? kobiet w przedsi?wzi?ciach kulturalnych, a tak?e dba o to, aby kobiety by?y reprezentowane w komisjach eksperckich i organach oceniaj?cych.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espacio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-cultura/informes.html
4
Kraj Hiszpania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Territorio Violetta
Nazwa Festiwal Territorio Violetta
Opis (kto? jak?) Festiwal Territorio Violetta to inicjatywa, która nagradza i wspiera przedstawienia artystyczne, które skupiaj? si? na równo?ci poprzez podkre?lanie komplementarno?ci p?ci. Organizuj? oni Festiwal Territorio Violeta. Jest to wielodyscyplinarny festiwal po?wi?cony osi?ganiu równo?ci p?ci w spo?ecze?stwie poprzez monitorowanie inicjatyw w zakresie sztuk performatywnych. Celem jest osi?gni?cie partycypacji kobiet i m??czyzn na poziomie 40/60% we wszystkich inicjatywach z zakresu sztuk performatywnych.

W ramach festiwalu realizowane s? mi?dzy innymi nast?puj?ce inicjatywy:
1. Klasa mistrzowski dla profesjonalistów z sektora sztuk performatywnych, którzy chc? wprowadzi? w swoj? dziedzin? dzia?alno?ci perspektyw? p?ci, oraz dla szerokiej publiczno?ci zainteresowanej dowiedzeniem si? wi?cej na temat analizy pod k?tem p?ci ogl?danych przedstawie?.
2. Nagrody i wyró?nienia (statuetka) dla przedstawie?, które spe?niaj? okre?lone kryteria. Ich tre?? nie musi bezpo?rednio skupia? si? na kwestiach nierówno?ci, dyskryminacji ze wzgl?dy na p?e? czy przemocy; mieszcz? si? tu wszelkiego rodzaju przedstawienia, niezale?nie od ich tematu, o ile wyst?puj? w nich postaci zarówno m??czyzn, jak i kobiet, ich tre?? jest inspiruj?ca, godna podziwu i przedstawia nowe, bardziej aktualne, egalitarne i demokratyczne konteksty spo?eczne. Oceny dokonuje si? korzystaj?c z obiektywnych, naukowych wska?ników, a nie subiektywnych odczu?.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.territoriovioleta.com/
5
Kraj Hiszpania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Circada. Festival de circo de Sevilla, Mi?dzynarodowy Uniwersytet Andaluzji
Nazwa Poradnik dobrych praktyk na rzecz parytetu na festiwalach cyrkowych
Opis (kto? jak?) Od kilku edycji Festiwal Circada po?wi?ca troch? miejsca refleksji i dzia?aniom na rzecz równo?ci p?ci, staraj?c si? bada? i proponowa? rozwi?zania w tym zakresie w ?wiecie wspó?czesnego cyrku w Hiszpanii.
Poradnik dobrych praktyk na rzecz parytetu na festiwalach cyrkowych to projekt Festiwalu Circada realizowany we wspó?pracy z Festiwalem Circaire w Alcudia, przy wsparciu i wspó?pracy Mi?dzynarodowego Uniwersytetu Andaluzji.
Celem projektu jest opracowanie narz?dzi dla bardziej zrównowa?onych pod wzgl?dem p?ci i inkluzywnych festiwali i projektów cyrkowych.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://festivalcircada.com/guia-de-paridad/
6
Kraj Niemcy
Typ Doradztwo
Temat
Organizacja Themis
Nazwa Themis-Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V.
Opis (kto? jak?) Themis jest to anonimowa s?u?ba doradcza non-profit dla niemieckich bran? twórczych maj?ca na celu zwalczanie molestowania i napa?ci seksualnych. Jest to wspólne przedsi?wzi?cie 17 instytucji (stowarzysze? zarówno pracowników, jak i pracodawców) uruchomione w 2018 roku. Themis zapewnia darmowe porady prawne i psychologiczne oraz warsztaty na temat zapobiegania molestowaniu seksualnemu, materia?y edukacyjne, anga?uje si? równie? w szereg projektów badawczych.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://themis-vertrauensstelle.de/
7
Kraj Niemcy
Typ Strategie/wyznaczanie celów
Temat
Organizacja Pro Quote Bühne
Nazwa Pro Quote Bühne
Opis (kto? jak?) Rosn?ca grupa re?yserów scenicznych i innych profesjonalistów zwi?zanych z teatrem, którzy walcz? o równo?? w obsadzie ról i równo?? p?ac. Domagaj? si? parytetu 50% dla kobiet we wszystkich zawodach teatralnych na wszystkich szczeblach produkcji. W 2017 roku opracowali manifest który stanowi podstaw? ich dzia?a?. Maj? poparcie du?ej grupy osób z obszaru sztuki, polityki i mediów. Prowadz? kampanie lobbystyczne, wysy?kowe, dzia?ania podnosz?ce ?wiadomo??, a tak?e wspieraj? sieciowanie kobiet.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.proquote-buehne.de
https://www.proquote-buehne.de/wollen/manifest/
8
Kraj Niemcy
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja NEROPATM – Neutralny Parytet Ról
Nazwa NEROPA
Opis (kto? jak?) NEROPA Neutralny Parytet Ról autorstwa Belinde Ruth Stieve jest to metoda wspierania ró?norodno?ci i zwi?kszania udzia?u kobiet w projektach filmowych zarówno na ekranie, jak i poza nim, a tak?e podnoszenia ?wiadomo?ci w zakresie kwestii równo?ci. NEROPA mo?e by? wykorzystywana dla zapewnienia ró?norodno?ci podczas przygotowywania scenariusza i/lub na etapie produkcji filmowej. NEROPA jest chronion? mark? i mo?na jej równie? u?ywa? w innych bran?ach, aby pomóc w odchodzeniu od dzisiejszej nierównowagi pod wzgl?dem p?ci i zmierzaniu ku bardziej ró?norodnej przysz?o?ci na ekranie.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa http://neropa.stieve.com/en/die-neropa-methode/
9
Kraj Niemcy
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Niemiecka Rada Kultury eV (Kulturrat), organizacja parasolowa dla federalnych stowarzysze? kulturalnych w Niemczech
Nazwa Program mentorski
Opis (kto? jak?) Program mentorski oferowany przez Niemieck? Rad? Kultury od 2017 roku dla kobiet, które maj? ambicje zajmowania kierowniczych stanowisk w obszarze kultury i mediów. Kobiety, ?eby zakwalifikowa? si? do tego programu, musz? mie? przynajmniej 10-letnie do?wiadczenie zawodowe. Nie ma limitu wiekowego. Jak dot?d zrealizowano pi?? edycji tego programu. Do?wiadczeni mentorzy z dziedziny projektowania, sztuk wizualnych, muzyki, teatru, literatury, ta?ca, muzealnictwa, fundacji, administracji i polityki kulturalnej, biznesu, mediów i filmu s? do dyspozycji uczestniczek programu. Ka?da edycja trwa sze?? miesi?cy i obejmuje przynajmniej 10 godzin konsultacji. Powsta?o ju? 100 tandemów (podopieczna-mentor) i liczba absolwentek programu ro?nie.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa https://www.kulturrat.de/thema/frauen-in-kultur-medien/mentoring-programm/
10
Kraj Niemcy
Typ Badania, ankiety, mentoring
Temat
Organizacja Niemieckie Stowarzyszenie Sceniczne (Deutscher Bühnenverein)
Nazwa Theaterstatistik
Opis (kto? jak?) Badanie zapewnia przegl?d najwa?niejszych danych na temat publicznych i prywatnych teatrów, orkiestr i firm festiwalowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Dla ka?dego podmiotu podaje si? informacje na temat imprez i widowni, personelu, przychodów i wydatków oraz cen. W tomie nr 54 (za sezon 2018/2019 ) ??cznie 142 teatry pa?stwowe i teatry samorz?dowe, a tak?e 128 orkiestr (w tym równie? orkiestr teatralnych), 199 prywatnych teatrów i 84 festiwali poda?o informacje na temat przychodów i wydatków, pracowników, liczby widzów i zorganizowanych imprez. Theaterstatistik jest najobszerniejszym kompendium wiedzy na temat znaczenia kulturalnego i ekonomicznego teatrów i orkiestr w Niemczech.

Celem Deutscher Bühnenverein jest utrzymanie unikalnej ró?norodno?ci krajobrazu teatralnego i orkiestrowego w Niemczech, wspieranie swoich cz?onków (teatrów i orkiestr) w realizacji ich zada?, umo?liwianie wymiany do?wiadcze? i reprezentowanie ich interesów.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/statistiken.html
11
Kraj Niemcy
Typ Strategie, wyznaczanie celów
Temat
Organizacja Vereinte Dienstleistungs-gewerkschaft
Nazwa Ver.di
Opis (kto? jak?) Statut Ver.di gwarantuje 50-procentow? reprezentacj? kobiet we wszystkich przedsi?wzi?ciach podejmowanych przez Ver.di. Obowi?zkowe jest stosowanie „gwiazdki ró?norodno?ci”, np. Liebe Kolleg*innen.
T?czowa grupa robocza Ver.di zosta?a utworzona w celu zwalczania homofobii i promowania równo?ci mi?dzy lud?mi niezale?nie od ich seksualno?ci.
Wszystkie umowy zbiorowe negocjowane przez Ver.di maj? wpisan? równo?? p?ci w zakresie warunków pracy, godzin pracy, równo?ci p?ac. Obejmuj? one równie? osoby dzia?aj?ce na zasadzie wolnych strzelców, ale firmy prywatne nie s? zobowi?zane do przestrzegania tych umów zbiorowych. Mimo to niektóre firmy (oko?o pi?ciu) w sektorze wyst?pów na ?ywo i audiowizualnym zdecydowa?y si? je stosowa?.

Ver.di anga?uje si? w tworzenie ‘Betriebsrats’ – rad pracowniczych – w ca?ych Niemczech i wspiera ich za?o?ycieli i cz?onków wiedz? fachow? i bezp?atnymi szkoleniami.

Dla cz?onków ver.di wszelkie porady i doradztwo s? bezp?atne.

Ver.di uczestniczy w kampanii „Co zarabiaj? kobiety”, której celem jest upodmiotowienie kobiet poprzez zwi?kszanie ich niezale?no?ci ekonomicznej.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.verdi.de
https://www.was-verdient-die-frau.de/
12
Kraj Niemcy
Typ Badania, ankiety, mentoring
Temat
Organizacja Niemieckie Muzyczne Centrum Informacyjne (Deutsches Musikinformationszentrum, MIZ)
Nazwa Pog??bione badanie ogólnokrajowe przeprowadzone przez Niemieckie Muzyczne Centrum Informacyjne
Opis (kto? jak?) Niemieckie Muzyczne Centrum Informacyjne, we wspó?pracy z Deutsche Bühnenverein i DOV (Deutsche Orchestervereiningung), jesieni? 2020 roku przeprowadzi?o badanie 129 zawodowych orkiestr (9884 muzyków), które przynios?o nowe dane na temat równowagi pod wzgl?dem p?ci w?ród zawodowych muzyków w Niemczech.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.dov.org
13
Kraj Wielka Brytania
Typ Programy szkoleniowe/mentorskie
Temat
Organizacja Firma teatralna Sphinx
Nazwa Sphinx 30
Opis (kto? jak?) Sphinx 30 to roczny program dla uczczenia 30-lecia Teatru Sphinx. Sphinx 30 zostanie uruchomiony razem z projektem pilota?owym Sphinx Lab, zupe?nie nowym programem rozwojowym dla 15 dramatopisarek, i zako?czy si? seri? imprez pokazowych z okazji obchodów 30-lecia Teatru Sphinx. Pisarki zostan? wybrane w otwartym konkursie, a tak?e w partnerstwie z innymi brytyjskimi teatrami dla zapewnienia, ?e program dotrze do wszystkich utalentowanych pisarek w Wielkiej Brytanii i ?e obj?te nim zostan? pisarki o ró?nym do?wiadczeniu zawodowym. Firma teatralna Sphinx od ponad 40 lat aktywnie promuje, inspiruje i popiera obecno?? kobiet w sztuce. Podejmuje si? produkcji, organizuje konferencje i anga?uje si? w prace badawcze.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://sphinxtheatre.co.uk/sphinx-30/
14
Kraj Wielka Brytania
Typ Badania, ankiety, monitoring
Temat
Organizacja Wspólne przedsi?wzi?cie Teatru Sphinx, Uniwersytetu Kobiety w Sztuce, Stowarzyszenie Pisarzy Wielkiej Brytanii, Equity, ERA 50:50, Black Womxn in Theatre, PIPA (Rodzice i opiekunowie w sztukach performatywnych), the December Group oraz Stage Directors UK.
Nazwa Forum Kobiety w Teatrze i raporty
Opis (kto? jak?) Forum Kobiety w Teatrze zosta?o zorganizowane po rocznym projekcie badawczym prowadzonym przez Teatr Sphinx i Uniwersytet Cambridge w 2019 roku. Projekt ten ukaza? problemy zwi?zane z nierówno?ci? p?ci w teatrze i zaowocowa? czterema raportami:
- ‘Jaka cz??? ciastka?’ – raport ilo?ciowy z 2019 roku aktualizuj?cy dane statystyczne na temat parytetu i równo?ci p?ci w brytyjskim teatrze;
- ‘Women Centre Stage’ – raport jako?ciowy wskazuj?cy g?ówne kwestie w zakresie wyzwa? i potencjalnych rozwi?za?, jakie wynika?y z sympozjum Women Centre Stage, które odby?o si? w Teatrze Hampstead w lutym 2019 roku;
- ‘Women Centre Stage: Wywiady’ – raport jako?ciowy oparty na rozmowach przeprowadzonych przez Firm? teatraln? Sphinx z 10 dyrektorami artystycznymi teatrów NPO w 2019 roku;
- ‘Zalecenia’ – ten czwarty i ostatni raport formu?owa? zalecenia dla decydentów, organizacji zapewniaj?cych finansowanie i bran?y teatralnej na podstawie wyników tego rocznego projektu badawczego, zmierzaj?ce do poprawy parytetu i równo?ci p?ci w brytyjskim teatrze.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://sphinxtheatre.co.uk/new-women-in-theatre-forum-report/
15
Kraj Wielka Brytania
Typ Badania, ankiety, monitoring
Temat
Organizacja PiPA Parents and Carers in Performing Arts
Nazwa Charter Programme
Opis (kto? jak?) PiPA utworzono w 2015 roku, aby zaradzi? brakowi ?wiadcze? dla rodziców i opiekunów w sztukach performatywnych. Liderzy z wszystkich dziedzin sztuki zareagowali z entuzjazmem na nowe idee, w??czaj?c PiPA w nowe struktury robocze i przedsi?wzi?cia. Od tego czasu PiPA wyros?a na dynamiczn?, dzia?aj?c? w skali ca?ego kraju organizacj? w reakcji na coraz pilniejsz? potrzeb? reprezentacji i zmiany, stwarzaj?c nowe mo?liwo?ci w ca?ym obszarze sztuk performatywnych. Obecnie zrzesza organizacje zajmuj?ce si? ta?cem, oper? i muzyk? z ca?ej Wielkiej Brytanii.

Charter Programme stwarza ramy zapewniaj?ce uczestnicz?cym w nim organizacjom opart? na danych wiedz?, wszechstronny zestaw narz?dzi, bie??c? wspó?prac? i dost?p do rozrastaj?cej si? sieci partnerów PiPA w celu pracy na rzecz realizacji 10 punktów z Karty Najlepszych Praktyk. Program oferuje wiele sprawdzonych rozwi?za? i strategii, a tak?e studia przypadków, przyk?adowe bud?ety, poradniki i zasoby praktyczne.

Charter Programme w po??czeniu z sympozjami, imprezami, zestawem narz?dzi i doradztwem eksperckim tworzy unikalny zestaw zasobów – przygotowany w ramach i dla sztuk performatywnych.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://pipacampaign.org/pipa-best-practice-charter
16
Kraj Wielka Brytania
Typ Programy szkoleniowe/mentorskie
Temat
Organizacja Wspólne przedsi?wzi?cie zorganizowane przez wielu dyrektorów muzycznych, kompozytora, orkiestratora i kierownika muzycznego.
Nazwa Program mentorski dla dyrektorów muzycznych
Opis (kto? jak?) Program mentorski dla dyrektorów muzycznych to dziewi?ciomiesi?czny program, w którym podopieczni (w wieku powy?ej 18 lat) zainteresowani karier? zawodow? dyrektorów muzycznych nawi?zuj? kontakt z zawodowymi dyrektorami muzycznymi, którzy aktualnie pracuj? w bran?y teatrów muzycznych.
Program mentorski jest otwarty dla wszystkich osób w Wielkiej Brytanii zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat tworzenia muzyki dla teatru, ale osoby o marginalizowanej p?ci (w tym kobiety, osoby niebinarne i m??czy?ni transseksualni) i/lub osoby, które mog? napotyka? bariery w bran?y ze wzgl?du na swoja ras? lub pochodzenie etniczne, s? szczególnie zach?cane do sk?adania wniosków. Program jest ca?kowicie bezp?atny i dobrowolny.
Podopieczni zakwalifikowani do programu b?d? spotyka? si? ze swoim mentorem raz w miesi?cu przez godzin? pocz?wszy od sierpnia/wrze?nia (wirtualnie i/lub osobi?cie) i sesje te b?d? w pe?ni spersonalizowane, tak by wspiera? podopiecznego w osi?gni?ciu stawianych sobie celów.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa https://www.musicteachermagazine.co.uk/news/article/aspiring-musical-directors-invited-to-join-free-mentorship-scheme
17
Kraj Wielka Brytania
Typ Przyjmowanie zobowi?za?
Temat
Organizacja Keychange
Nazwa Zobowi?zanie przestrzegania równo?ci p?ci
Opis (kto? jak?) Zobowi?zanie Keychange symbolizuje kolektywny wysi?ek, aby zmieni? sytuacj?, w której kobiety i mniejszo?ci p?ciowe s? niedostatecznie reprezentowane w bran?y muzycznej. Poprzez to zobowi?zanie Keychange tworzy sie? festiwali i organizacji muzycznych zaanga?owanych w popraw? i zmian? w zakresie reprezentacji takich grup w ca?ej bran?y muzycznej. Cele okre?laj? i realizuj? same festiwale i organizacje; Keychange gromadzi corocznie dane, aby móc oceni? czynione post?py.
Keychange jest globalnym ruchem walcz?cym o zrównowa?on? bran?? muzyczn?. Wspiera utalentowanych, ale niedostatecznie reprezentowanych artystów, i zach?ca organizacje do przyjmowania zobowi?zania na rzecz równo?ci p?ci.
Ju? ponad 500 organizacji przyj??o takie zobowi?zanie i tworz? one globaln? sie?, której celem jest równa reprezentacja w bran?y muzycznej.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa https://www.keychange.eu/
18
Kraj Wielka Brytania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Equity
Nazwa Bezpieczna przestrze?
Opis (kto? jak?) Kampania Bezpieczna przestrze? ma na celu wzmocni? w?ród uczestników (wykonawców i przedstawicieli zawodów twórczych) pewno?? siebie, aby przeciwstawiali si? nieodpowiednim zachowaniom i zg?aszali ich przypadki. Wzywa podmioty, aby dowiod?y swojej determinacji w tworzeniu przestrzeni wolnej od tyranizowania i molestowania poprzez odczytywanie o?wiadczenia na temat bezpiecznej przestrzeni w momencie rozpoczynania prób do nowej produkcji. Sednem kampanii jest zach?canie uczestników, aby przeciwstawiali si? przypadkom molestowania i nieodpowiedniego zachowania i zg?aszali je. Opracowywany jest obecnie szczegó?owy poradnik jasno definiuj?cy niedopuszczalne zachowania i dobre praktyki – zawieraj?cy równie? porady, jak post?powa?, gdy jest si? ofiar? lub ?wiadkiem molestowania lub napa?ci seksualnej.
O?wiadczenie na temat bezpiecznej przestrzeni napisa?a specjalnie utworzona grupa robocza. Grupa ta, powsta?a w 2017 roku w reakcji na ruch #MeToo, stawia sobie za cel zaradzenie kryzysowi w bran?y w zakresie molestowania seksualnego. Strategia bezpiecznej przestrzeni poddana zosta?a przegl?dowi w maju 2021 roku w celu oceny jej oddzia?ywania i skuteczno?ci, i ma zosta? ponownie uruchomiona w ko?cu 2021 roku.

Equity jest to zwi?zek skupiaj?cy ponad 47 000 wykonawców i pracowników zawodów twórczych zjednoczonych w walce o sprawiedliwe zasady i warunki w miejscu pracy.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.equity.org.uk/getting-involved/campaigns/safe-spaces/
https://www.equity.org.uk/getting-involved/campaigns/safe-spaces/safe-spaces-statement/
19
Kraj Wielka Brytania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Equity
Nazwa Manifest w sprawie castingu
Opis (kto? jak?) Equity jest to zwi?zek skupiaj?cy ponad 47 000 wykonawców i pracowników zawodów twórczych zjednoczonych w walce o sprawiedliwe zasady i warunki w miejscu pracy.

Manifest ma na celu zapewni? sprawiedliwo?? procesu przes?ucha? i da? szans? wszystkim utalentowanym wykonawcom niezale?nie od ich wieku, p?ci, pochodzenia etnicznego, seksualno?ci i ?rodowiska spo?eczno-ekonomicznego. Zmierza do zmian w procesie przes?ucha? i zagwarantowania, by by? on uczciwy, przejrzysty, mniej stresuj?cy i bardziej inkluzywny. Wymienia si? w nim istotne aspekty poszczególnych etapów przes?uchania – od og?oszenia o poszukiwaniu kandydatów po etap ju? po przes?uchaniu – szczegó?owo opisuj?c, jak ka?dy z tych etapów mo?na uczyni? bardziej inkluzywnym.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.equity.org.uk/media/1380/manifesto-for-casting.pdf
20
Kraj Wielka Brytania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Equity
Nazwa Zalecenia Equity dla krytyków teatralnych
Opis (kto? jak?) Equity jest to zwi?zek skupiaj?cy ponad 47 000 wykonawców i pracowników zawodów twórczych zjednoczonych w walce o sprawiedliwe zasady i warunki w miejscu pracy.
Equity opracowa? wytyczne dla krytyków teatralnych, aby mogli skonfrontowa? si? z w?asnymi pod?wiadomymi uprzedzeniami na temat rasy i przezwyci??y? w?asn? tendencyjno??. Wytyczne promuj? odpowiedzialne, uwa?ne, wra?liwe i przemy?lane podej?cie do pisania o rasie i kwestiach zwi?zanych z ras?. Wszyscy krytycy powinni unika? niepotrzebnej pod?wiadomej tendencyjno?ci i stale pilnowa? si?, jakiego u?ywaj? j?zyka, kiedy pisz? o znaczeniu rasy, pochodzenia etnicznego lub koloru skóry w swoich artyku?ach. Przestrzeganie tych zalece? pomo?e im wykonywa? swoj? prac? z zachowaniem najwy?szych standardów i najwy?szej jako?ci, i przyczyni si? do wi?kszej kulturowej ró?norodno?ci na scenie. W wytycznych podkre?la si? znaczenie wysokiej jako?ci krytyki dla sektora twórczego.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.equity.org.uk/news/2021/april/the-stage-special-feature-race-and-theatre-criticism/
21
Kraj Wielka Brytania
Typ Strategie/wyznaczanie celów
Temat
Organizacja City of London Sinfonia
Nazwa Zobowi?zanie dotycz?ce inkluzywno?ci ze wzgl?du na p?e?
Opis (kto? jak?) Konferencja z 2017 roku na temat braku ró?norodno?ci ze wzgl?du na p?e? w?ród dyrygentów w Wielkiej Brytanii. Matthew Swann, kierownik City of London Sinfonia, z?o?y? zobowi?zanie w kwestii uwzgl?dniania kobiet i etnicznie ró?norodnych osób przy nominacjach na kierownicze stanowiska w orkiestrze przy okazji du?ych projektów artystycznych. Nie by?o w tym zakresie ?adnej formalnej strategii. Zmiana nast?pi?a organicznie. Matthew Swann postanowi? nawi?za? wspó?prac? z wieloma dyrygentkami i dyrektorkami, które gotowe by?y my?le? niestandardowo, gdy chodzi o przedsi?wzi?cia artystyczne orkiestry, i wdro?y? bardziej inkluzywne podej?cie w kwestii tego, kto kieruje orkiestr?. Rezultatem by?y bardziej inkluzywne projekty, otwarte na ro?ne formy wyrazu artystycznego i repertuary. Obecnie znakomit? wi?kszo?? cz?onków orkiestry stanowi? kobiety, a wi?kszo?? stanowisk kierowniczych zajmuj? równie? kobiety.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa https://cityoflondonsinfonia.co.uk/
22
Kraj Wielka Brytania
Typ Badania, ankiety, monitoring
Temat
Organizacja PiPA Parents and Carers in Performing Arts, Equity, My Family Care
Nazwa Program pilota?owy PiPA My Family Care ???
Opis (kto? jak?) Rozpocz?ty w styczniu 2019 roku, ‘Program pilota?owy PiPA My Family Care’ jest to program proponuj?cy rozwi?zania dla rodziców i opiekunów pracuj?cych w bran?y sztuk performatywnych, którzy potrzebuj? elastycznego wsparcia rodzinnego w zwi?zku z trudnym do przewidzenia kierunkiem rozwoju ich kariery zawodowej. My Family Care jest dzia?aj?c? w Wielkiej Brytanii firm? oferuj?c? przyjazne dla rodziny rozwi?zania i zapewniaj?c? odbiorcom szerok? gam? zasobów, takich jak okoliczno?ciowa opieka nad dzie?mi i osobami w podesz?ym wieku.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa https://www.myfamilycare.co.uk/
https://www.spotlight.com/news-and-advice/spotlight-members-to-access-new-flexible-family-support-initiative/
23
Kraj Mi?dzynarodowy
Typ Programy szkoleniowe/mentorskie
Temat
Organizacja Europejska Rada Muzyczna, Europejskie Stowarzyszenie Chóralne, Europejski Zwi?zek Konkursów Muzycznych dla M?odzie?y, Europejska Liga Instytutów Sztuki, IETM – Mi?dzynarodowa sie? na rzecz wspó?czesnych sztuk performatywnych, FACE, Mi?dzynarodowa Rada Muzyczna, Trans Europe Halles
Nazwa Shift Culture
Opis (kto? jak?) Projekt SHIFT by? realizowany od grudnia 2019 roku do grudnia 2021 roku i zapewnia? szkolenia dla liderów w sektorze kultury na rozmaite tematy, w tym przywództwo kulturowe, relacje ze wzgl?du na p?e? i w?adz?, w??czenie. Kluczowymi celami projektu jest wspó?praca i tworzenie rozwi?za? pomagaj?cych stawi? czo?o globalnym wyzwaniom, wdra?anie niezb?dnych zmian i przekazywanie wiedzy liderom i pracownikom instytucji kulturalnych.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://shift-culture.eu/empower-gender-on-sexual-harassment/
24
Kraj Belgia
Typ Strategie/wyznaczanie celów
Temat
Organizacja Organizacje Konsultacyjne Sztuki (overleg kunstenorganisaties - oKo), CGSP Kultura (ACOD Cultuur)LBC-NVK/ACV Liberalny Zwi?zek Zawodowy (ACLVB)
Nazwa Plan dzia?a? – Zapobieganie zachowaniom przekraczaj?cym przyj?te normy
Opis (kto? jak?) Plan dzia?a? opracowano w 2017 roku we wspó?pracy z Funduszem Spo?ecznym Sztuk Performatywnych i partnerami spo?ecznymi, a tak?e Ministerstwem Kultury. Plan dzia?a? podchodzi do problemu na ró?nych poziomach.

1. Podnoszenie ?wiadomo?ci i informacja
- informowanie pracowników i organizacji na temat procedur i mo?liwo?ci prawnych w zakresie zg?aszania i radzenia sobie z zachowaniami wykraczaj?cymi poza przyj?te normy,
- organizowanie sektorowego dnia zwalczania zachowa? wykraczaj?cych poza przyj?te normy.

2. Programy szkoleniowe
- wprowadzenie i szkolenie poufnych doradców,
-promowanie idei, aby w wi?kszo?ci organizacji by? taki doradca i nieformalnie zajmowa? si? skargami dotycz?cymi wszystkich zagro?e? psychologiczno-spo?ecznych, oraz zapewnienie im przeszkolenia.

3. Opracowanie ram i narz?dzi realizacji polityk
- przegl?d
- system flagowania
- analiza zagro?e?
- kodeks post?powania i wytyczne.

4. Dialog z instytucjami edukacyjnymi.
Udział partnerów społecznych Tak, we wspó?pracy z Funduszem Spo?ecznym Sztuk Performatywnych
Strona internetowa https://gallery.mailchimp.com/90767aa9b3c402dc4b30ed450/files/23d04e25-0d7d-4890-8775-6fb8dd469998/actieplan_grensoverschrijdend_gedrag_1_.pdf
25
Kraj Belgia/Flandria
Typ Badania, ankiety, monitoring ;
Programy szkoleniowe/mentorskie ;
Kampanie/narz?dzia ;
Doradztwo
Temat
Organizacja Rz?d Flandrii
Nazwa Genderkamer
Opis (kto? jak?) Genderkamer dzia?a w ramach biura flamandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedn? z najwa?niejszych ról, jak? spe?nia, jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w sprawie dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, to?samo?? p?ciow? lub ekspresje p?ciow?. Zapewnia pomoc osobom, które gotowe s? z?o?y? skarg?, i d??y do pojednawczego za?atwiania spraw i przyjmowania rozwi?za? zgodnych z ramami prawnymi dotycz?cymi praw cz?owieka (traktaty mi?dzynarodowe, konstytucja). Genderkamer prowadzi badania i dochodzenia, publikuje raporty, doradza, jak ulepsza? programy równo?ci p?ci, prowadzi kampanie podnoszenia ?wiadomo?ci i dostarcza informacji na tematy dotycz?ce p?ci, a tak?e oferuje kursy szkoleniowe.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender#genderkamer
26
Kraj Belgia
Typ Przyjmowanie zobowi?za?, Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Fundusz Spo?eczny Sztuk Performatywnych (Sociaal Fonds Podiumkunsten)
Nazwa Engagement – sie? równorz?dna
Opis (kto? jak?) ENGAGEMENT to zorganizowany przez artystów ruch zwalczaj?cy molestowanie seksualne, seksizm i nadu?ywanie w?adzy w belgijskiej sztuce. Powsta? w 2017 roku, kiedy w belgijskiej spo?eczno?ci tancerzy ujawniono przypadki molestowania seksualnego. Od tego czasu przekszta?ci? si? on w zorganizowan? platform? dzia?aj?c? we wszystkich dziedzinach sztuki, wykonuj?c zadania w obszarze zarówno profesjonalnym, jak i edukacyjnym. Zapewnia wsparcie jednostkom i spo?eczno?ciom nara?onym na zachowania wykraczaj?ce poza przyj?te normy, dyskryminacj? i/lub nieuczciwe praktyki w sztuce. Wspiera równie? organizacje chc?ce tworzy? bezpieczniejsze i bardziej inkluzywne ?rodowisko pracy. Engagement dzia?a organizuj?c regularne spotkania online, na których uczestnicy wymieniaj? si? do?wiadczeniami, gromadz?c materia?y dla pracodawców pomocne w tworzeniu bardziej inkluzywnego ?rodowiska pracy oraz organizuj?c spotkania, na których uczestnicy wymieniaj? si? ?wiadectwami, a tak?e szkolenia dla poufnych doradców.

Podpisuj?c deklaracj? Engagement, mo?na wykaza? si? poparciem dla ogólno?wiatowego ruchu zwalczaj?cego molestowanie, przemoc, dyskryminacj? i nadu?ywanie w?adzy.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.engagementarts.be
https://engagementarts.be/en/statement
27
Kraj Belgia
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Fundusz Spo?eczny Sztuk Performatywnych (Sociaal Fonds Podiumkunsten)
Nazwa trajektoria interkulturyzacji sCan&Do
Opis (kto? jak?) sCan&Do stara si? pomaga? organizacjom w sektorze sztuk performatywnych i muzycznym w stawaniu si? bardziej ró?norodnymi i inkluzywnymi. Organizacje gotowe podda? si? temu czteroletniemu procesowi mog? zwróci? si? o pomoc. sCan&Do opiera si? na gruntownej analizie organizacji pod k?tem ró?norodno?ci kulturowej na wielu poziomach (personel, us?ugi, publiczno??, komunikacja, sie?, miejsce itd.). Razem z Forum Mniejszo?ci opracowany zostaje dopasowany plan dzia?a? i zespó? sCan&Do przeprowadza organizacj? przez proces jego wdro?enia, ale to sama organizacja odpowiada za wprowadzenie w ?ycie tego planu dzia?a?. Co roku przeprowadzana jest ocena post?pów i zalecane s? dalsze dzia?ania.

W sk?ad zespo?u sCan&Do wchodzi przedstawiciel Funduszu Spo?ecznego Sztuk Performatywnych i Forum Mniejszo?ci, dzi?ki czemu ??czy on wiedz? fachow? specyficzn? dla sektora z wiedz? na temat ró?norodno?ci, procesów mi?dzykulturowych i zarz?dzania zmian?.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.podiumkunsten.be/organisatiebeleid/inclusief-werken/382/interculturaliseringstraject-scando/388
28
Kraj Belgia
Typ Zbiorowe umowy o prac? ;
Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Fundusz Spo?eczny Sztuk Performatywnych (Sociaal Fonds Podiumkunsten)
Nazwa Niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o prac?
Opis (kto? jak?) Ta niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o prac? s?u?y za podstaw? wdra?ania w organizacjach sektora (w podmiotach zarówno publicznych, jak i prywatnych) inkluzywnej polityk poprzez zapewnienie standardowych ram prawnych i zach?canie do opracowywania sektorowych planów dzia?a?.

Zosta?a podpisana w pa?dzierniku 2020 roku. Ta niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o prac? jest aktualizacj? dotychczasowej niedyskryminacyjnej zbiorowej umowy o prac? z 2005 roku. Obejmuje nie tylko samych pracowników, ale tak?e strony trzecie, na przyk?ad studentów, partnerów i publiczno??.

Niedyskryminacyjna zbiorowa umowa o prac? skupia si? na dwóch elementach:
- w??czeniu – zasadach zmierzaj?cych do uczynienia miejsca pracy bardziej ró?norodnym,
- niedyskryminacji.

Wymienia si? 19 kryteriów dyskryminacji (jednym z nich jest p?e?).

Umowa reguluje nast?puj?ce obszary:
- równe traktowanie przy rekrutacji;
- rozwój osobisty, aby umo?liwi? nowym pracownikom o ró?nym pochodzeniu awans na wy?sze stanowiska;
- procedury zg?aszania;
- promowanie ró?norodno?ci wyrazu artystycznego (nie tylko za kulisami).
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.podiumkunsten.be/organisatiebeleid/inclusief-werken/382/cao-non-discriminatie/386
29
Kraj Wielka Brytania
Typ Programy szkoleniowe/mentorskie
Temat
Organizacja Firma Teatralna Sphinx
Nazwa Test Sphinx
Opis (kto? jak?) Test Sphinx Test jest narz?dziem dla dramatopisarzy, które powsta?o w Wielkiej Brytanii w 2015 roku po serii dyskusji z pisarzami i re?yserami na temat opracowania strategii poszerzania roli kobiet na scenie. Inspiracj? dla tego testu by? test Bechdel dla filmu, który motywuje do ogl?dania filmów ze ?wiadomo?ci? kwestii p?ci stawiaj?c trzy pytania: czy w filmie wyst?puj? dwie lub wi?cej kobiet wymienionych z nazwiska; czy rozmawiaj? ze sob?; i czy rozmawiaj? o czym? wi?cej ni? o m??czyznach?
Test ma w zamy?le pomaga? dramatopisarzom, producentom i innym decydentom zwi?ksza? reprezentacj? kobiet na scenie i poza ni?, a tak?e zwi?ksza? zatrudnienie kobiet.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://sphinxtheatre.co.uk/resources/
30
Kraj Szwecja
Typ Badania, ankiety, monitoring
Temat
Organizacja Komisja do spraw Molestowania Seksualnego w Sztukach Performatywnych
Nazwa Szansa na zmian?
Opis (kto? jak?) Komisja do spraw Molestowania Seksualnego w Sztukach Performatywnych powsta?a z inicjatywy Szwedzkiego Stowarzyszenia Sztuk Performatywnych i Szwedzkiego Zwi?zku Sztuk Performatywnych i Filmu. Cz?onków komisji powo?a? Szwedzki Zwi?zek Sztuk Performatywnych i Filmu, Scen & Film, oraz Szwedzkie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych, Svensk Scenkonst. Komisja przygotowa?a raport „Szansa na zmian?”. Raport „Szansa na zmian?” mo?na wykorzysta? jako punkty wyj?cia procesu wprowadzania zmian w miejscu pracy. Raport uzupe?niaj? materia?y, których celem jest u?atwienie dyskusji o molestowaniu seksualnym.

W wyniku powstania raportu podj?tych zosta?o szereg dzia?a?:
1. Pytania studyjne
- 2. Dzia?ania rekoncyliacyjne – np. seminaria i webinary, uzupe?nione o materia?y na temat dialogu,
3. Podcasty na temat inkluzywnego miejsca pracy – 4 odcinki, uzupe?nione o materia?y na temat wiedzy, inspiracji i szkolenia,
4. Cyfrowy dialog z wolnymi strzelcami na temat ich odczu? dotycz?cych dzia?a? przeciwko molestowaniu seksualnemu.
5. Cyfrowe warsztaty na temat rekoncyliacji, punktu widzenia obserwatora i kulturowego milczenia,
6. Pi?tkowe komunikaty
7. Bezpieczne pokoje (pocz?wszy od 2021 roku) z filmem „Magnus jest seksist?” na rozpocz?cie dyskusji.
8. Dzie? pami?ci – zacz?? si? od kwestii molestowania seksualnego, ale obecnie ma znacznie szersz? perspektyw?.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://scenochfilm.se/wp-content/uploads/2019/09/An_Opportunity_to_Create_Change_report-002.pdf
https://www.svenskscenkonst.se/media/3185/diskussionshafte_rapport_ett_tillfalle_att_ta_vara_pa_eng.pdf
31
Kraj Szwecja
Typ Umowy zbiorowe
Temat
Organizacja Szwedzkie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych i Szwedzki Zwi?zek Sztuk Performatywnych i Filmu
Nazwa Umowa zbiorowa nak?adaj?ca na pracodawców obowi?zek opracowania lokalnego Kodeksu post?powania i Wytycznych dotycz?cych scen intymnych.
Opis (kto? jak?) Strony (pracodawcy i pracownicy) ustalili w centralnej umowie zbiorowej, ?e ka?dy pracodawca b?dzie mia? Kodeks post?powania i Wytyczne dotycz?ce scen intymnych. Aby wesprze? prace na szczeblu lokalnym, wspólnej radzie do spraw równo?ci zlecono przygotowanie instrukcji pomagaj?cych w opracowaniu Kodeksów post?powania i Wytycznych dotycz?cych scen intymnych. Strony mog? korzysta? z porad odno?nie przygotowania tych dokumentów.
Mo?liwe s? ró?ne podej?cia. Wa?ne jest, aby istnia? pewien wzorzec, jak podchodzi? do trudnych tematów (wiek, wykorzystywanie seksualne, rasa itp.) w trakcie ich przygotowywania, tak aby nikogo nie urazi? i aby ludzie mieli poczucie bezpiecze?stwa i swobody wyrazu artystycznego, i dzia?ali bardziej profesjonalnie. Najwa?niejsze jest, aby pami?ta?, ?e sceny intymne wymagaj? starannego przygotowania.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://www.svenskscenkonst.se/vaara-fraagor/partsgemensamt-arbete-mot-sexuella-trakasserier/
https://scenochfilm.se/om-scen-film/verksamhet/jamstalldhet-och-diskrimineringsfragor/dokument/
32
Kraj Szwecja
Typ Kampanie/narz?dzia ;
Doradztwo
Temat
Organizacja Szwedzkie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych i Szwedzki Zwi?zek Sztuk Performatywnych i Filmu
Nazwa Bezpieczne pokoje - dialog
Opis (kto? jak?) Dialog prowadzony w sieci jako forum wymiany do?wiadcze? i szkolenia w zakresie rozmowy o trudnych kwestiach w miejscu pracy. Na pocz?tku dyskusji pokazali?my film zarazem po to, aby zagai? dyskusj?, jak i po to, by stworzy? mo?liwo?? dyskutowania bez odwo?ywania si? do do?wiadcze? osobistych. W dyskusjach omawia si? uczucia, zachowania i tematy strukturalne. Brak jest definicji bezpiecznych pokoi, poniewa? niemo?liwe jest ustalenie regu? dopasowanych do wszystkich grup. W ka?dym miejscu pracy trzeba znale?? w?asn? definicj?. Idea jest taka, ?e miejsce pracy jest najlepsze, kiedy ludzie si? nawzajem nie rani?, czuj? si? swobodnie i pozostaj? sob?. Bezpieczny pokój polega raczej na sta?ym procesie. Pojecie bezpiecznego pokoju musi pozosta? otwarte, tak ?eby mo?na by?o je dopasowywa? do zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci, poniewa? nie istnieje bezpieczny pokój dla ka?dego w ka?dym momencie.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa Te dialogi nie s? dokumentowane, aby zagwarantowa? otwarto?? dyskusji.
33
Kraj Hiszpania
Typ Ankiety, badania, monitoring
Temat
Organizacja Clasicas y modernas – stowarzyszenie kobiet aktywnych zawodowo w dziedzinie literatury, dziennikarstwa, muzyki, sztuk performatywnych, kina
Nazwa Sezony równo?ci
Opis (kto? jak?) Stowarzyszenie Clasicas y Modernas powsta?o w 2009 roku w celu wdra?ania zorganizowanych i wzajemnie powi?zanych inicjatyw zmierzaj?cych do osi?gni?cia równo?ci.

Sezony równo?ci to projekt realizowany od 2015 do 2018 roku. Jego celem by?o wspieranie struktur na rzecz produkcji i rozpowszechniania sztuk performatywnych, w których d??y si? do osi?gni?cia zawodowej równo?ci kobiet i m??czyzn, we wspó?pracy z organizacjami obywatelskimi, oraz promowanie przestrzegania Artyku?u 26 Ustawy o Równo?ci stwierdzaj?cego, ?e kobiety musz? mie? takie same szanse jak m??czy?ni w dziedzinie produkcji i twórczo?ci artystycznej. Sezony równo?ci Clasicas y Modernas by?y wezwaniem do wspó?pracy w celu stworzenia kultury równo?ci i ró?norodnych i inkluzywnych sztuk performatywnych.
Udział partnerów społecznych
Strona internetowa https://clasicasymodernas.org/temporadas-de-igualdad/
34
Kraj Francja
Typ Umowa zbiorowa (zmiana)
Temat
Organizacja Wszystkie organizacje pracodawców i pracowników reprezentuj?ce sektor wyst?pów na ?ywo
Nazwa Umowa zbiorowa w sprawie zapobiegania i ?cigania przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej
Opis (kto? jak?) Maj?c na uwadze stosunkowo krótki okres trwania kariery zawodowej pracowników sektora wyst?pów na ?ywo, nale?y podj?? specyficzne dzia?ania w celu skutecznego zapobiegania i ?cigania przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej. Umowa ta okre?la konkretne ?rodki w zakresie informacji i zapobiegania przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej w ka?dym podmiocie sektora, ??cznie z podwykonawcami.

Umowa zbiorowa jest przygotowywana wspólnie przez organizacje pracodawców i pracowników reprezentuj?ce sektor wyst?pów na ?ywo. Nie jest jeszcze podpisana. Interesariusze planuj? jej podpisanie na pocz?tek 2022 roku.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa Jeszcze nieopublikowana w sieci
35
Kraj Francja
Typ Strategie/wyznaczanie celów ;
Programy szkoleniowe/mentorskie ;
Podejmowanie zobowi?za?
Temat
Organizacja Narodowe Centrum Muzyki (Centre National de la musique)
Nazwa Protokó? w sprawie wspierania interesariuszy w sektorze muzycznym w celu zapobiegania przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej
Opis (kto? jak?) Obowi?zuje od 1 stycznia 2021 roku.
Protokó? proponuje zestaw ?rodków do stosowania przez przedstawicieli sektora muzycznego w celu zapobiegania molestowaniu seksualnemu i przemocy seksualnej oraz pewne sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami, kiedy ju? maj? miejsce. Protokó? powinien by? przestrzegany przez firmy sektora i ich prawnych reprezentantów. Podpisuj?c protokó? firmy zobowi?zuj? si?:
- przestrzega? kodeksu pracy;
- przeszkoli? kadr? kierownicz? i przedstawicieli dzia?u personalnego na temat przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej ;
- podnosi? ?wiadomo??, informowa?, edukowa?, zorganizowa? i wdro?y? strategi? zapobiegania zagro?eniom;
- stworzy? skuteczny wewn?trzny system zg?osze? i analizowa? ka?de otrzymane zg?oszenie;
- prowadzi? monitoring i ewaluacj? innych dzia?a?.

Firmy musz? przestrzega? protoko?u, aby uzyska? wsparcie finansowe z CNM (Centre national de la Musique). W rzeczywisto?ci dotyczy to wszystkich podmiotów sektora. CNM jest zarz?dzane przez partnerów spo?ecznych (s? cz?onkami zarz?du) i wspólnie zdecydowali o wprowadzeniu tego protoko?u.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://cnm.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNM-16-decembre-2020-Protocole-de-prevention-des-violences-sexuelles-et-sexistes.pdf
36
Kraj Francja
Typ Strategie/wyznaczanie celów
Temat
Organizacja FESAC (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma) oraz zwi?zki zawodowe reprezentuj?ce pracowników sektora wyst?pów na ?ywo.
Nazwa Plan FESAC na rzecz równo?ci p?ci w sektorze audiowizualnym i wyst?pów na ?ywo
Opis (kto? jak?) W styczniu 2020 roku francuskie zwi?zki wykonawców na ?ywo (FESAC) oraz inne zwi?zki zawodowe opracowa?y plan dzia?a? w celu promowania równo?ci p?ci i zapobiegania przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej w sektorze wyst?pów na ?ywo. Plan ten obejmuje nast?puj?ce kroki:
- monitorowanie danych ma temat zatrudnienia i p?ac m??czyzn i kobiet w sektorze, a tak?e istniej?cych nierówno?ci i dyskryminacji;
- szkolenia/ integracja/warunki pracy/zwalczanie tendencyjnych ze wzgl?du na p?e? wypowiedzi i stereotypów;
- równo?? p?ac i równy dost?p do stanowisk i zada?;
- równowaga pomi?dzy prac? zawodow? a ?yciem prywatnym;
- zapobieganie przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej .

Jednym z najbardziej zaawansowanych aspektów tego planu jest wprowadzenie us?ug doradczych dla pracowników (czasowych lub sta?ych), którzy do?wiadczyli przemocy ze wzgl?du na p?e? lub seksualnej w swoim ?rodowisku pracy. Celem tego doradztwa jest wspieranie dobrostanu psychicznego ofiar przy wsparciu psychologów oraz zapewnienie konsultacji prawnych, tak ?eby ofiary by?y ?wiadome swoich praw. Pomoc jest bezp?atna dla ofiar i w pe?ni poufna.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://sfa-cgt.fr/sites/default/files/2020-06-08_plan_action_egalite_femmes_hommes_et_lutte_contre_violences_signe.pdf
37
Kraj Wielka Brytania
Typ Badania, ankiety, monitoring
Temat
Organizacja Vbain Consulting
Nazwa Policzy? bran?? muzyczn?: Ró?nice w traktowaniu p?ci
Opis (kto? jak?) „Policzy? bran?? muzyczn?” jest to analiza pod k?tem ró?nic w traktowaniu p?ci ponad 300 wydawców muzycznych i firm nagraniowych w Wielkiej Brytanii. Analiza ta pokazuje, ?e tylko oko?o 14% autorów obecnie wspó?pracuj?cych z wydawcami i oko?o 20% wykonawców wspó?pracuj?cych z firmami nagraniowymi to kobiety. Ró?nica ta jest zaskakuj?co du?a i sugeruje powszechn? dyskryminacj? kobiet w bran?y muzycznej.
W raporcie rozpatruje si? równie? najwcze?niejsze etapy kariery muzycznej, w szczególno?ci formaln? edukacj?. Chocia? udzia? dziewcz?t w edukacji muzycznej na wszystkich szczeblach zwi?kszy? si? na przestrzeni ostatnich lat i osi?gn?? niemal parytet, wydaje si?, ?e absolwentki szkó? muzycznych z mniejszym powodzeniem od swoich kolegów rozwijaj? karier? zawodow?. W raporcie wskazuje si? dwana?cie barier dla kobiet pragn?cych rozpocz?? i rozwija? karier? w bran?y muzycznej.

Raport przedstawia mo?liwo?ci dalszych bada? i formu?uje na koniec list? praktycznych zalece? do wdro?enia dla rz?du, edukacji i organizacji muzycznych, aby ostatecznie zniwelowa? ró?nice w traktowaniu p?ci w muzyce, tworz?c tym samym bardziej inkluzywn? bran?? muzyczn? w Wielkiej Brytanii.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://vbain.co.uk/research
38
Kraj Szwajcaria
Typ Kampanie/narz?dzia ;
Doradztwo
Temat
Organizacja Francuskoj?zyczny Szwajcarski Zwi?zek Spektaklowy (Syndicat Suisse Romand du Spectacle)
Nazwa Kultura bezpiecznej przestrzeni
Opis (kto? jak?) Kultura bezpiecznej przestrzeni jest to projekt zapewniaj?cy wsparcie dla tworzenia miejsc pracy i ?rodowiska edukacyjnego wolnego od molestowania, tyranizowania i dyskryminacji w obszarze kultury. Jest on dost?pny dla wszystkich pracowników i samozatrudnionych w sektorze kultury we francuskoj?zycznej cz??ci Szwajcarii. Aby podtrzyma? to dzia?anie i umo?liwi? stowarzyszeniom zawodowym i pracodawcom wspieranie jego rozwoju, utworzono stowarzyszenie „kultura bezpiecznej przestrzeni”.
G?ównym celem jest „zapewnienie neutralnej i bezp?atnej pomocy zewn?trznej w przypadku bycia nara?onym na cierpienie lub trudno?ci w miejscu pracy (psychologiczne lub seksualne molestowanie, presja itp.)” Wsparcia udziela specjalnie wyznaczona osoba, która nie tylko wys?uchuje ofiar?, ale proponuje równie? ?rodki zapobiegawcze i wskazuje sposoby dzia?ania. Us?uga ta b?dzie dost?pna dla samozatrudnionych i wolnych strzelców, którzy nie maj? dost?pu do przypisanych do firm osób wspieraj?cych.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://safespacesculture.ch/
39
Kraj Holandia
Typ Strategie/wyznaczanie celów
Temat
Organizacja Sztuka ‘92
Nazwa Kodeks uczciwych praktyk
Opis (kto? jak?) Sztuka ‘92 (Kunsten ’92) to grupa interesu dla ca?ego sektora kulturalnego i twórczego, której celem jest poprawa klimatu spo?ecznego i politycznego dla kultury w Holandii.
Kodeks uczciwych praktyk jest to kodeks post?powania dla prowadzenia biznesu i pracy w sztuce, kulturze i bran?y twórczej oparty na pi?ciu kluczowych warto?ciach: solidarno?ci, ró?norodno?ci, zaufaniu, zrównowa?eniu i transparentno?ci. Kodeks pobudza krytyczn? refleksj? i daje wskazówki, jak stworzy? w sektorze zorientowany na przysz?o?? rynek pracy. W ramach Kodeksu uczciwych praktyk s? w?a?ciwie dwa kodeksy: Kodeks zarz?dzania kultur? i Kodeks ró?norodno?ci i w??czenia.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://fairpracticecode.nl/nl
40
Kraj Wielka Brytania
Typ Programy szkoleniowe/mentorskie ;
Doradztwo
Temat
Organizacja Kurs teatru muzycznego w Central College w Londynie
Nazwa Panie z pi?ciolinii
Opis (kto? jak?) Panie z pi?ciolinii jest to grupa robocza, która powsta?a w wyniku serii wydarze? zmierzaj?cych do ustanowienia wi?kszej równowagi pod wzgl?dem p?ci w bran?y muzycznej w Wielkiej Brytanii. Grupa robocza wyznaczy?a sobie zadanie wykrywania i zwalczania barier dla wi?kszej reprezentacji kobiet w orkiestrach teatralnych.
Obecnie grupa skupia swoje wysi?ki na nast?puj?cych kwestiach.
- Mentoring: Odnosz?ce sukcesy muzyczki i dyrektorki muzyczne, b?d?c aktywnymi wzorami do na?ladowania, mog? pomaga? m?odszym kobietom nabra? zaufania do w?asnych zdolno?ci rozwini?cia udanej kariery zawodowej w tej dziedzinie. Kobiety na stanowiskach w edukacji zapraszaj? m?ode dyrektorki muzyczne i muzyczki, aby podzieli? si? z nimi swoimi do?wiadczeniami i zach?ci? do udzia?u w programach takich jak program ALWF dla wspó?pracuj?cych dyrektorów muzycznych.
- Sieciowanie: Praca dla muzyczek teatralnych i dyrektorek muzycznych jest rzadko reklamowana. Ci, którzy „wiedz? co i jak” – zarówno kobiety, jak i m??czy?ni – musz? bardziej stara? si? dzieli? informacjami na temat pojawiaj?cych si? mo?liwo?ci z m?odymi muzyczkami i wschodz?cymi dyrektorkami muzycznymi.
- Edukacja: Wyk?adowcy i studenci kursu teatru muzycznego w Central College cz??ciej kontaktuj? si? ze szko?ami muzycznymi, aby anga?owa? m?ode kobiety, które mog? by? zainteresowane karier? zawodow? dyrektorki muzycznej (poprzez rozmowy, warsztaty i prezentacje kursów, a kluczowym argumentem jest wielka ró?norodno?? roli dyrektorki muzycznej, obejmuj?ca nauczanie, komponowanie, aran?owanie i wykonywanie).
- Przywództwo: G?ównym celem jest pomóc stworzy? takie warunki, w których kobiety mog? naprawd? przej?? wodze w sensie prowadzenia i kierowania projektami i kursami bez nadzoru ze strony m??czyzn. Ta zmiana kulturowa wymaga rzecznictwa, umiej?tno?ci, sieciowania, a przede wszystkim zaufania do siebie.

Ostatecznym celem kursu teatru muzycznego Central College i programu Panie z pi?ciolinii jest zmiana tego, co uznaje si? za norm? w orkiestrach teatralnych poprzez anga?owanie kolegów i kole?anek i dzielenie si? relacjami na temat bardziej zrównowa?onych pod wzgl?dem p?ci przedstawie?, które odnios?y du?y sukces.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.cssd.ac.uk/blog/building-gender-equality-musical-theatre
41
Kraj Wielka Brytania
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Zwi?zek Muzyków
Nazwa Kodeks praktyki dla sektora muzycznego
Opis (kto? jak?) Zwi?zek Muzyków jest to brytyjski zwi?zek zawodowy dla wszystkich muzyków, maj?cy ponad 30 000 cz?onków pracuj?cych w ca?ej bran?y muzycznej. Reprezentuje muzyków zatrudnianych przez pracodawców i samozatrudnionych z wszystkich dzia?ów brytyjskiego sektora muzycznego, w tym równie? edukacji muzycznej.
Kodeks praktyki zawiera zasady, których celem jest wykorzenienie tyranizowania, molestowania, dyskryminacji i innych form nieodpowiedniego zachowania w sektorze. Pomaga pracodawcom wype?nia? ich obowi?zki prawne, a tak?e przedstawia wspóln? wizj? promowania i utrzymywania inkluzywnej kultury pracy. Wszyscy pracodawcy, zatrudnieni, urz?dnicy, pracownicy, agenci, studenci, nauczyciele, wolontariusze, cz?onkowie zarz?dów i wolni strzelcy powinni przestrzega? tych zasad. Wszyscy s? na równi odpowiedzialni za promowanie i utrzymywanie inkluzywnej, czyli pozytywnej i wspieraj?cej pracowników kultury pracy.
Jak dot?d oko?o 50 organizacji popar?o kodeks praktyki.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://musiciansunion.org.uk/legal-money/workplace-rights-and-legislation/the-equality-act-2010-and-guidance/sexual-harassment-at-work/music-sector-code-of-practice-en
42
Kraj Francja
Typ Badania, ankiety, monitoring ;
Programy szkoleniowe/mentorskie
Temat
Organizacja AFO (l'Association Française des Orchestres/French Association of Orchestras), Les Forces Musicales
Nazwa Karta Równo?ci P?ci w orkiestrach i operach
Opis (kto? jak?) AFO jest organizacj? non-profit skupiaj?c? 43 zawodowe sta?e orkiestry. Prowadzi równie? obserwatorium i centrum zasobów.
Les Forces Musicales jest to francuska organizacja pracodawców orkiestrowych, operowych i festiwali operowych utworzona w wyniku po??czenia CPDO (Zawodowa Izba Dyrekcji Operowych) i SYNOLYR (Francuska Organizacja Pracodawców Narodowych Orkiestr i Oper).

Na podstawie wyników bada? na temat równowagi p?ci w orkiestrach przeprowadzonych przez AFO, jej cz?onkowie razem z Les Forces Musicales stworzyli dokument, którego celem jest obrona ró?norodno?ci i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w sektorze muzycznym. Program ten rozpocz?? si? w 2018 roku i zaplanowano wiele dzia?a? na okres operacyjny, który ko?czy si? w 2022 roku. Karta stanowi wa?ny krok, poniewa? wyra?nie pokazuje, ?e AFO i Les Forces Musicales s? silnie zaanga?owane w d?ugofalowe dzia?ania zmierzaj?ce do osi?gni?cia równo?ci pod wzgl?dem p?ci na wielu poziomach – monitorowanie sytuacji, integracja i rozwój karier zawodowych artystek, reprezentacja kobiet, negocjacje zbiorowe oraz opracowanie mechanizmów wsparcia i partnerstwa. Wdra?anie karty równo?ci p?ci w orkiestrach monitoruje wspólna komisja.
AFO i Les Forces Musicales otrzyma?y wspólnie europejsk? nagrod? ‘PEARLE * 2018’ za ró?norodno?? i wyrównywanie szans.

Zgodnie z Kart? Równo?ci P?ci realizowane s? ró?ne inicjatywy, w tym wymienione poni?ej.
- Regularne ankiety w celu zbierania danych na temat kobiet w sektorze muzycznym.
- Monitorowanie procedur rekrutacyjnych w orkiestrach.
- Kobiety w programowaniu – czy zleca si? im powa?ne, presti?owe zadania?
- Trampolina dla m?odych dyrygentek – program wsparcia dla m?odych dyrygentek dobieranych na podstawie zg?osze?, które zaprasza si? do publicznego poprowadzenia Orchestre de Picardie w obecno?ci komisji artystycznej. Dodatkowo korzystaj? one z konkretnego wsparcia ze strony AFO (np. pomoc w definiowaniu projektów, interpretacji artystycznej, praca na prezentacj? i narz?dzia komunikacyjne).
- Szkolenia, np. podnoszenie ?wiadomo?ci na temat równo?ci p?ci, zapobieganie przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej.
- Unanime – Ponowne odkrywanie kompozytorek z minionych wieków z my?l? o przywróceniu do ?ycia ich muzyki i zapewnianie wsparcia dla m?odych kompozytorek.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://france-orchestres.com/egalite-des-genres/
43
Kraj Holandia
Typ Doradztwo
Temat
Organizacja Fundacja Mores.online
Nazwa Mores. Biuro ujawniania niepo??danych zachowa? w holenderskim sektorze kulturalnym i twórczym
Opis (kto? jak?) Mores.online jest centralnym, kolektywnym biurem ujawniania niepo??danych zachowa? w holenderskim sektorze kultury i twórczym. Biuro ujawniania i poufni doradcy s? niezale?ni. Biuro zosta?o utworzone przez rozmaite organizacje z holenderskiego sektora kultury i twórczego i s?u?y wszystkim pracownikom tego sektora.
Osoba, która jest albo by?a nara?ona na „niepo??dane zachowania”: zastraszanie lub molestowanie seksualne, agresj? lub przemoc (w tym zastraszanie i nadu?ywanie w?adzy), mo?e wys?a? maila lub zadzwoni? do jednego z poufnych doradców i (zale?nie od potrzeb) mo?e uzyska? pomoc i porad? w zakresie dalszych kroków. Maksymalny czas odpowiedzi wynosi jeden dzie? roboczy, ale czasem odpowied? mo?na dosta? w ci?gu kilku godzin.
Udział partnerów społecznych Tak
Strona internetowa https://mores.online/
44
Kraj Francja
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Ministerstwo Kultury
Nazwa Narodowy plan zwalczania przemocy i molestowania ze wzgl?du na p?e? i seksualnego (VHSS) w sektorze wyst?pów na ?ywo
Opis (kto? jak?) Minister Kultury, Roselyne Bachelot, og?osi?a, ?e pocz?wszy od stycznia 2022 roku wszystkie dotacje wyp?acane podmiotom w tym sektorze b?d? uwarunkowane spe?nianiem pewnej liczby kryteriów w zakresie zapobiegania i odpowiedniego podej?cia do przemocy seksualnej. Oznacza to, ?e aby otrzyma? dotacj? wnioskodawca b?dzie musia? spe?ni? nast?puj?ce wymagania.
1. Przeprowadzone musz? zosta? obowi?zkowe szkolenia na temat zapobiegania przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej dla kierowników i dzia?ów personalnych. Nast?pnie pracownicy b?d? musieli aktualizowa? przeszkolenie co dwa lata.
2. Podmioty zatrudniaj?ce ponad 250 pracowników musz? mie? wyznaczon? osob? kontaktow? zajmuj?c? si? kwestiami zwi?zanymi z przemoc? i molestowaniem ze wzgl?du na p?e? i seksualnym.
3. Firmy zach?ca si? do rozdawania pracownikom anonimowej ankiety w celu identyfikacji wszelkich przypadków przemocy ze wzgl?du na p?e? i seksualnej i musz? systematycznie rozpatrywa? ka?de zg?oszenie.
4. Nale?y wprowadzi? konkretny plan zapobiegawczy i kodeks post?powania, gdy kreacja artystyczna wymaga scen o charakterze seksualnym lub wi??e si? z nago?ci?.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/11/25/roselyne-bachelot-etend-au-spectacle-vivant-son-plan-meetoo_6103599_3246.html
45
Kraj Irlandia
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Irlandzki Instytut Teatralny (ITI)
Nazwa Raport Mówi? G?o?no: Wezwanie do Zmiany
Opis (kto? jak?) ITI zleci? opracowanie tego raportu, aby potwierdzi? fakt, ?e we wszystkich irlandzkich sektorach artystycznych panuje kultura szkodliwego zachowania w miejscu pracy i brakuje wsparcia dla zaradzenia tej sytuacji. Analizy statystyczne przeprowadzone w tym badaniu potwierdzi?y, ?e w irlandzkim sektorze artystycznym wyst?puje powa?ny problem. Ankieta obj??a ponad 1300 osób z irlandzkiego sektora artystycznego i pokaza?a, ?e wi?kszo?? respondentów do?wiadczy?a i/lub by?a ?wiadkiem szkodliwego zachowania (tyranizowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, wiktymizacja, napa?ci i napa?ci seksualne), które narusza ludzkie prawo do godno?ci w pracy. Zgodnie z tym raportem takie sytuacje s? najprawdopodobniej akceptowan? norm? w ca?ym irlandzkim sektorze artystycznym. Raport wskazuje, ?e aby promowa? godno?? cz?owieka w pracy, w ca?ym sektorze artystycznym potrzebne jest znacz?ce zaanga?owanie w zmian? kulturow? w celu zaradzenia kryzysowi na tak? skal?. Potrzebne s? dzia?ania, rozliczalno?? i dalsze badania.
Udział partnerów społecznych Nie
Strona internetowa https://www.irishtheatreinstitute.ie/wp-content/uploads/2021/10/ITI-Speak-Up-A-Call-for-Change-Report-Oct2021_Final_WEB.pdf
46
Kraj Polska
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLI?
Nazwa Teraz Poli? - teatr feministyczny
Opis (kto? jak?) TERAZ POLI? to feministyczna grupa teatralna dzia?aj?ca od 2008 roku. Od pocz?tku jej dzia?ania artystyczne koncentruj? si? na sprawach kobiet i kobieco?ci. Grupa cz?sto porusza tematy wykluczenia i nadu?y?, regularnie anga?uje si? w dzia?ania skierowane do dzieci i m?odzie?y. Tworzy otwarte dla publiczno?ci spektakle teatralne, happeningi, koncerty, prowadzi dzia?ania performatywne, warsztaty teatralne i dyskusje. Grupa regularnie anga?uje si? tak?e w projekty badawcze maj?ce na celu upami?tnienie kobiet, które wnios?y ogromny wk?ad w sztuk? i dziedzictwo kulturowe wspó?czesnej Polski i ?wiata, ale zosta?y zapomaniane. TERAZ POLI? tworzy pomosty pomi?dzy sztuk? g?ównego nurtu a ró?nymi ruchami artystycznymi. Jest niezale?na, co daje jej swobod? krytycznego spojrzenia na spo?ecze?stwo, sam teatr i jego formy. Grupa nieustannie kwestionuje i redefiniuje swój status, pozostaj?c na bie??co ze wszystkimi wa?nymi kwestiami, które jej zdaniem powinny zosta? poruszone. Grupa zarz?dzana jest w sposób niehierarchiczny i nieustaj?co eksperymentuje z ró?nymi modelami wspó?pracy - zarówno na scenie, jak i w ramach stowarzyszenia.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://www.terazpoliz.com.pl/
47
Kraj Polska
Typ doradztwo ;
programy szkoleniowe/mentorskie
Temat
Organizacja Nie ma jeszcze zarejestrowanej organizacji koordynatorów ds. intymno?ci w Polsce.
Nazwa Konsultant/konsultantka ds. intymno?ci
Opis (kto? jak?) Konsultant/konsultantka ds. intymno?ci to w Polsce zawód, który szybko zyskuje na znaczeniu, poniewa? odzwierciedla potrzeb? stworzenia bezpieczniejszego ?rodowiska pracy dla artystów. Jego rola polega na zapewnieniu komfortu i bezpiecze?stwa aktorów i aktorek na planie, w czasie, gdy kr?cone s? sceny intymne (np. nago lub kiedy symulowany jest akt seksualny). Praca zaczyna si? od przejrzenia scenariusza i przedyskutowania pomys?ów na sceny intymne oraz zapewnienia, ?e wszyscy czuj? si? bezpiecznie graj?c je. Mo?na to zrobi? na przyk?ad poprzez zapewnienie odniesie? wizualnych lub zasugerowanie alternatywnych pomys?ów na choreografi?. Konsultant/konsultantka dba o to, by w trakcie produkcji u?ywano w?a?ciwego, pozbawionego przemocy i dyskryminacji j?zyka oraz opracowuje wytyczne dotycz?ce intymno?ci dla pracowników. Obecnie w Polsce nie ma obowi?zku anga?owania konsultanta ds. intymno?ci do produkcji teatralnej i filmowej. Jednak zapotrzebowanie szybko ro?nie i coraz wi?cej kierowników/kierowniczek produkcji i dyrektorów/dyrektorek teatrów widzi potrzeb? nawi?zania z nimi bardziej sta?ej wspó?pracy.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa -
48
Kraj Wielka Brytania
Typ doradztwo ;
kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Intimacy for Stage and Screen
Nazwa Koordynatorzy i dyrektorzy ds. intymno?ci
Opis (kto? jak?) Intimacy for Stage and Screen to sie? skupiaj?ca re?yserów i koordynatorów intymno?ci w Wielkiej Brytanii. Oferuj? oni szkolenia umo?liwiaj?ce uzyskanie certyfikatu zarówno w zakresie "Re?yserii scen intymnych w sektorze przedstawie? na ?ywo”, jak i " Re?yserii scen intymnych w filmie”. We wspó?pracy z grup? robocz? ds. scen intymnych w Equity uda?o si? stworzy? kompleksowy zestaw wytycznych dotycz?cych intymno?ci dla ca?ej bran?y. Dzi?ki wielu osobom, które wnios?y swoj? wiedz? i do?wiadczenie, zarówno sektor przedstawie? na ?ywo, jak sektor produkcji filmowych sta? si? bezpieczniejszym miejscem pracy dla wszystkich. Re?yserzy Intymno?ci s? ?wietnie przeszkolonymi specjalistami, którzy znaj? metodologi? umo?liwiaj?c? dost?p, wsparcie i nadzór nad sfer? intymno?ci podczas prób i pokazów. Wspieraj? wykonawców i ich emocjonalne bezpiecze?stwo podczas scen wymagaj?cych nago?ci, polegaj?cych na poca?unkach czy symulowaniu seksu. Praca re?ysera intymno?ci obejmuje ca?y proces produkcyjny - od najwcze?niejszych etapów produkcji, przez sesje choreografii intymno?ci, techniki, ubioru, pokazów przedpremierowych, itp
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://www.intimacyforstageandscreen.com/intimacy-directors-for-stage.html
49
Kraj Czechy
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Nieformalna inicjatywa studentów Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze i Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych im. Janá?ka w Brnie
Nazwa Nie musisz tego znosi?!
Opis (kto? jak?) W skutek tej inicjatywy w Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze powsta?o stanowisko "ombudsmana". Rzecznik s?u?y nie tylko obecnym studentom, ale tak?e absolwentom, którzy ju? funkcjonuj? na otwartym rynku pracy. Proces rozpocz?? si?, gdy grupa studentów za pomoc? anonimowego formularza zapyta?a studentów dwóch wydzia?ów teatralnych w Pradze i Brnie o ich do?wiadczenia zwi?zane ze studiami. Zebrali wiele historii mobbingu i molestowania od studentów, a tak?e od absolwentów i stworzyli spektakl, który zosta? zaprezentowany przed Wydzia?em Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Inicjatywa ta nie tylko przyczyni?a si? do podniesienia ?wiadomo?ci na temat zachowa? transgresyjnych, ale równie? zainicjowa?a ogólnokrajow? dyskusj? na temat podej?cia do tego problemu i doprowadzi?a do ustanowienia stanowiska rzecznika w kilku szko?ach artystycznych w Czechach.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://www.youtube.com/watch?v=3VNs5rftMf0
50
Kraj Dania
Typ strategie/wyznaczanie celów ;
programy szkoleniowe/mentorskie ;
kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Snyk we wspó?pracy z Du?skim Stowarzyszeniem Kompozytorów, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA i Tempi
Nazwa Sztuka i kultura w równowadze
Opis (kto? jak?) Art & Culture in Balance to inicjatywa maj?ca na celu stworzenie i u?atwienie g??bokiej zmiany kulturowej w ca?ym przemy?le artystycznym i kulturalnym. Zgodnie z zebranymi dowodami, przemys? kulturalny w Danii charakteryzuje si? strukturalnym seksizmem i nadu?ywaniem w?adzy. Snyk (du?ska organizacja gatunkowa zajmuj?ca si? now?, eksperymentaln? muzyk?, sztuk? d?wi?ku i muzyk? klasyczn?) zainicjowa?a ten projekt we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Kompozytorów Du?skich, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA i Tempi. Dzia?ania maj? na celu uczynienie przemys?u kulturalnego bezpieczniejszym i bardziej inkluzywnym ?rodowiskiem pracy i s? zorganizowane wokó? pi?ciu g?ównych obszarów zainteresowania: - tworzenie wiedzy i spostrze?e? w?ród wszystkich, którzy pracuj? w bran?y sztuki i kultury; - do tworzenia rzeczywistych zmian w zachowaniach, kulturze i systemach; - u?atwienie nauki poprzez praktyczne metody i eksperymenty w codziennej pracy; - zbieranie nauki i do?wiadcze? na temat tego, co dzia?a dobrze i zmiana tego, co nie dzia?a; - wspó?tworzenie wspólnego zasobu bran?owego zawieraj?cego praktyczne inicjatywy, narz?dzia i metody. Do tej pory do inicjatywy przyst?pi?o 31 organizacji artystycznych i kulturalnych, w tym Dansk Teater i DEOO (Danish Ensembles, Orchestras and Opera Institutions).
Udział partnerów społecznych tak
Strona internetowa https://kunstogkulturibalance.org/
51
Kraj Cypr
Typ strategie/wyznaczanie celów ;
kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Niezale?na inicjatywa prowadzona przez dwie re?yserki teatralne Magdalen? Zir? i Athin? Kasiou oraz aktork? Nedie Antoniades.
Nazwa Projekt S E A S O N Kobiety
Opis (kto? jak?) Projekt S E A S O N Women to platforma i zaproszenie do wspó?pracy, sk?adaj?ca si? z serii spektakli teatralnych i wydarze? towarzysz?cych, maj?cych na celu zbadanie statusu spo?ecznego kobiet. Wspiera i promuje historie nale??ce do kobiet i narracje prowadzone z kobiecej perspektywy. Projekt powsta? jako reakcja na oboj?tno?? wobec kwestii równej reprezentacji kobiet, braku ró?norodno?ci i inkluzywno?ci ?rodowiska. Celem jest zako?czenie seksistowskiego podej?cia w zatrudnianiu artystów, zakwestionowanie hierarchii i wp?yni?cie na polityk? poprzez tworzenie prac promuj?cych ró?ne archetypy i wzorce, poprzez ?wiadomy wybór takiej interpretacji historii, które w nowatorski sposób definiuj? nasz? zbiorow? to?samo?? kulturow?. Projektu obejmuje nast?puj?ce dziedziny: literatura kobiet, adaptacje klasyki przez artystki (re?yserki, dramatopisarki), interdyscyplinarn? wspó?prac? i dyskusje oraz zbieranie nieopowiedzianych historii kobiet w celu stworzenia nowych dzie?. Projektom artystycznym towarzysz? wydarzenia z udzia?em socjologów, naukowców i ekspertów w zakresie walki o równo?? p?ci.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://project-season.org/about-us
52
Kraj Litwa
Typ strategie/wyznaczanie celów ;
kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Be kompanijos
Nazwa Be kompanijos
Opis (kto? jak?) Be kompanijos (Be Company) to niezale?na organizacja sztuki ta?ca wspó?czesnego za?o?ona przez dwie choreografki Agniete Lisickinaite i Gret? Grineviciute w celu ekspresji swoich przekona? oraz obrony wolno?ci i praw mniejszo?ci. Artystki d??? do stworzenia spójnego dialogu mi?dzy sztukami performatywnymi i dzia?aniami spo?ecznymi, a tak?e do wi?kszego otwarcia na ró?norodno?? i nowatorskie formy autoekspresji w Litwie. Be kompanijos regularnie wspó?pracuj? w ró?nych projektach artystycznych i spo?eczno-kulturalnych ze spo?eczno?ci? LGBT+, mniejszo?ciami narodowymi, i tymi grupami spo?ecznymi, które s? zagro?one wykluczeniem. U?ywaj?c ta?ca wspó?czesnego jako ?rodka wyrazu, arty?ci szukaj? dialogu mi?dzy sob?, nastolatkami, seniorami, a tak?e mi?dzy aktywnymi i wykluczonymi cz?onkami spo?ecze?stwa. Wierz?, ?e dzia?ania spo?eczne i edukacyjne s? szczególnie wa?ne w kszta?towaniu pewnego siebie, otwartego, odwa?nego i empatycznego spo?ecze?stwa.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa http://www.bekompanijos.lt/
53
Kraj Serbia
Typ Badania/ankiety/inicjatywy monitoruj?ce ;
strategie/ustalanie celów ;
programy szkoleniowe/mentoringowe
Temat
Organizacja Stowarzyszenie “Niezale?na kulturalna scena Serbii” zrzesza siedem organizacji: Femix kolektyw m?odych kobiet, Rebellious Women Readers (Pobunjene ?itateljke), stowarzyszenie
Nazwa Równo?? p?ci dla ró?norodno?ci kulturowej
Opis (kto? jak?) „Równo?? p?ci dla ró?norodno?ci kulturowej" to projekt Stowarzyszenia „Niezale?na kulturalna scena Serbii” i jego siedmiu organizacji cz?onkowskich. Pierwsz? faz? projektu stanowi?y badania oparte na wynikach ankiet, wywiadach i grupach fokusowych z ekspertami (setki pracownic i przedsi?biorców reprezentuj?cych sektor kultury z ró?nych cz??ci Serbii w ró?nych grupach wiekowych). W rezultacie uzyskano dane i informacje o warunkach ?ycia i pracy kobiet jako pracownic i pracowników sektora kultury w Serbii, a tak?e o formach dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, które dodatkowo generuj? i nasilaj? nierówno?ci w ?yciu kulturalnym serbskiego spo?ecze?stwa. Na podstawie tych wyników opracowano program edukacyjny, który ma zach?ci? do zwi?kszenia udzia?u kobiet i ich bardziej sprawiedliwej reprezentacji w dziedzinie kultury, a w konsekwencji w ca?ym serbskim spo?ecze?stwie. W lutym 2022 r. wystosowano otwarte zaproszenie do udzia?u w czterech bezp?atnych seminariach (szkolenie i rozwój potencja?u) do wszystkich artystek, kuratorek, mened?erek kultury i przedsi?biorczy? pracuj?cych w kultury oraz wszystkich pozosta?ych pracownic kultury z trzech sektorów (publicznego, prywatnego, pozarz?dowego). Seminaria te zosta?y zorganizowane w maju i czerwcu 2022 roku. Projekt zosta? sfinansowany przez Mi?dzynarodowy Fundusz UNESCO na rzecz Ró?norodno?ci Kulturowej oraz Ministerstwo Kultury i Informacji Republiki Serbii.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://en.unesco.org/creativity/ifcd/projects/gender-equality-cultural-diversity
https://nezavisnakultura.net/2022/05/08/produzen-rok-za-prijave-na-seminare-za-umetnice-preduzetnice-i-radnice-u-kulturi
54
Kraj Bu?garia
Typ Kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Brain Store Project, Nomad Dance Academy
Nazwa ANTISTATIC Festiwal ta?ca wspó?czesnego i sztuk performatywnych
Opis (kto? jak?) ANTISTATIC to mi?dzynarodowy festiwal ta?ca wspó?czesnego i sztuk performatywnych zlokalizowany w Sofii, w Bu?garii. Tematyka festiwalu oscyluje wokó? utrwalonych koncepcji ta?ca wspó?czesnego oraz ma na celu rozwój artystycznej perspektywy choreografów i wykonawców, w kontek?cie wyostrzenia wra?liwo?ci na polityczne, spo?eczne i estetyczne tematy oraz i zainicjowanie debaty na te tematy. ANTISTATIC deklaruje swoje wsparcie i zrozumienie dla perspektyw ró?norodno?ci w ta?cu wspó?czesnym, w tym: dramaturgii, muzyki, formy scenicznej, interpretacji tematów i procesów, ram filozoficznych, kontekstu i przestrzeni. Edycja 2022 eksplorowa?a interakcj? mi?dzy cia?em, materi?, ruchem i przestrzeni?, stawiaj?c pod lup? stosunek spo?ecze?stwa do kobiecego cia?a.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://antistaticfestival.org
55
Kraj Finlandia
Typ Badania/ankiety/monitorowanie inicjatyw ;
strategii/ustalanie celów
Temat
Organizacja CUPORE Centrum Bada? nad Polityk? Kulturaln?
Nazwa Projekt badawczy: She plays like a man! Jak wzmocni? równo?? i dobre samopoczucie w pracy w dziedzinie kultury
Opis (kto? jak?) Raport z bada? zosta? zamówiony przez fi?skie Ministerstwo Edukacji i Kultury i dotyczy równo?ci p?ci oraz poczucia bezpiecze?stwa i zadowolenia z pracy w sektorze sztuki i kultury. Raport pokaza?, ?e oprócz przepisów prawnych, istotn? rol? w samopoczuciu ludzi w pracy odgrywaj? ?wiadome i nie?wiadome za?o?enia dot. ról spo?ecznych. Równo?? i niedyskryminacja by?y rozpatrywane w kontek?cie ?ycia zawodowego. Badanie opiera?o si? na analizie warunków pracy, ocenie samopoczucia i satysfakcji z pracy w ?yciu zawodowym. Zabrane informacje obejmowa?y tak?e przypadki dyskryminacji, molestowania i nadu?ywania w?adzy niezwi?zane z p?ci?. Jednak g?ównym celem by?o zbadanie równo?ci p?ci i niedyskryminacji w szerszym kontek?cie. Raport jest g?osem w dyskusji na temat promowania praktyk, które tworz? bezpieczne warunki pracy oraz wzajemny szacunek w?ród pracowników w sektorze w sztuki i kultury. Kluczowe pytania dotyczy?y tego, co utrzymuje, a co zmniejsza problemy w dziedzinie kultury i co mo?na zrobi?, aby monitorowa? i zapobiega? niepo??danym sytuacjom. Badania skupi?y si? ods?oni?ciu strukturalnej lub systemowej dyskryminacji. Raport zawiera tak?e zbiór dobrych praktyk, regulacji i rekomendacji promuj?cych równo?? p?ci.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://www.cupore.fi/en/publications/cupore-s-publications/the-girl-plays-like-a-man
56
Kraj kraje nordyckie (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia)
Typ doradztwo ;
kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Nordyccy koordynatorzy ds. Intymno?ci
Nazwa Koordynatorzy ds. intymno?ci
Opis (kto? jak?) Nordic Intimacy Coordinators (NIC) to organizacja, która zosta?a za?o?ona w 2019 roku i jest po?wi?cona zmianie kultury pracy poprzez zapewnienie klarownych procedur podczas pracy zwi?zanej z tre?ciami czy scenami intymnymi w przemy?le rozrywkowym. NIC zapewnia doradztwo, koordynacj? produkcji z uwzgl?dnieniem bezpiecze?stwa scen intymnych i edukacj? (rozmowy, seminaria, warsztaty) w regionie krajów nordyckich. Personel sk?ada si? z wykwalifikowanych trenerów, aktorów, mentorów i koordynatorów intymno?ci z wieloletnim do?wiadczeniem w nauczaniu i pracy z aktorami.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://www.nordicintimacy.com/
57
Kraj Wielka Brytania (Szkocja)
Typ doradztwo ;
kampanie/narz?dzia
Temat
Organizacja Federacja teatrów szkockich
Nazwa Wytyczne dotycz?ce zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy
Opis (kto? jak?) Federacja Teatrów Szkockich we wspó?pracy z partnerem prawny Anderson Strathern opracowa?a ogólne wytyczne dotycz?ce kwestii prawnych i praktycznych, które pojawiaj? si? przy definiowaniu, rozpoznawaniu, zapobieganiu i badaniu molestowania seksualnego wyst?puj?cego w miejscu pracy. Jest to zwi?z?y dokument, który zawiera definicje molestowania seksualnego, ?rodki s?u??ce jego rozpoznaniu oraz wskazówki, jak radzi? sobie z molestowaniem seksualnym, gdy ju? do niego dojdzie. Dokument przestrzega, ?e podj?cie odpowiednich kroków w celu zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy jest wa?ne dla wszystkich pracodawców, poniewa? skargi dotycz?ce molestowania seksualnego mog? prowadzi? do negatywnych skutków dla pracowników, uszczerbku na reputacji, niepo??danego rozg?osu, kosztownych procesów s?dowych i kosztownych ugód. Mog? równie? prowadzi? do dochodze? policyjnych, post?powa? karnych i potencjalnego zamkni?cia dzia?alno?ci pracodawcy. Zgodnie z wytycznymi pracodawcy powinni posiada?: - polityk? przeciwdzia?ania molestowaniu, która zosta?a zakomunikowana pracownikom i jest skutecznie wdra?ana, monitorowana i weryfikowana; - odpowiedni? procedur? zg?aszania mobbingu, ochrony ofiar mobbingu oraz podejmowania dzia?a? w przypadku wyst?pienia jego przypadków.
Udział partnerów społecznych nie
Strona internetowa https://www.scottishtheatre.org/sector-support/combatting-abuse/