Równość płci na scenie i poza sceną

Równość płci
na scenie i poza sceną

Równość płci w europejskim sektorze występów na żywo: refleksje i materiały źródłowe

Równość płci oraz starania na rzecz jej osiągnięcia muszą być kluczowym elementem ochrony i wspierania różnorodności ekspresji kulturowej i godnych warunków pracy w sektorze. Równocześnie ekspresja kulturowa wspierająca równość płci może odegrać rolę w zmianie indywidualnych i zbiorowych poglądów, eliminowaniu stereotypów i wzmacnianiu głosu tych, którzy wciąż są niewidoczni lub milczący.

Równość płci należy do kluczowych wartości w obrębie praw podstawowych UE [1] i podstawowych zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Prawa kulturowe są prawami człowieka mającymi powszechne zastosowanie niezależnie od płci. Stanowią ponadto warunek wzbogacania różnorodności kulturowej. Zasady te znajdują potwierdzenie również w innych dokumentach. Na przykład, prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jej dobrodziejstw jest zapisane w Artykule 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Konwencja UNESCO z 2005 roku w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego stwierdza, że “strony dołożą starań, by stworzyć na swoim terytorium warunki należycie uwzględniające szczególne uwarunkowania i potrzeby kobiet” (Unesco 2005).

Pomimo wszystkich tych dokumentów, deklaracji i woli politycznej jest jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie równości płci w sektorze twórczym. Nierówności strukturalne, jakie napotykają artystki i kobiety zawodowo zajmujące się kulturą, identyfikujące się jako odrębna płeć, są często niezwykle oporne na zmianę. Nadal istnieje wiele barier, a pandemia Covid-19 w wielu przypadkach pogorszyła sytuację.

Nierówność płci wiąże się ze złożonymi zjawiskami, których przyczyny i implikacje nie są często dostrzegalne i którym niełatwo zaradzić. Kobiety nadal napotykają większe przeszkody w dostępie do rynku pracy, stanowisk kierowniczych, nie są także równoprawnie traktowane pod względem wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Stereotypy płciowe okazują się niezwykle trwałe. Różnica w wynagrodzeniach ze względu na płeć w 2019 roku wynosiła średnio w Europie około 14% i nie zmienia się znacząco od wielu lat [2]. Niestety nic nie wskazuje na to, by ta różnica była mniejsza w sektorze kultury i twórczym. Zjawisko to ma szersze implikacje. Na przykład, różnice w wynagrodzeniach są wzmacniane przez różnice między płciami w obciążeniu pracami opiekuńczymi, a zarazem przyczyniają się do wzmocnienia tych różnic. To kobiety są zazwyczaj głównymi wykonawcami pracy opiekuńczej na rzecz dzieci i członków rodziny w podeszłym wieku [3]. Oznacza to, że ciężar nieodpłatnej pracy opiekuńczej w rodzinach spada głównie na kobiety. Powoduje to, że kobiety mają często trudności w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i/lub przerwie w karierze zawodowej i często zgadzają się na pracę na niższym stanowisku lub za niższą płacę. Nawet wtedy wciąż pozostaje dla nich wyzwaniem łączenie nieregularnych godzin pracy i obowiązków opiekuńczych. Kolejna komplikacja wynika z tego, że kobiety częściej niż mężczyźni samotnie wychowują dzieci [4].

Innym czynnikiem sprzyjającym nierówności płci są uprzedzenia związane z płcią, które często wpływają na karierę zawodową kobiet w sektorze występów na żywo. W raportach często wskazuje się na sytuację, w której kobiety są nadmiernie reprezentowane na mniej ważnych i eksponowanych stanowiskach, nie zajmują natomiast wcale albo są w mniejszości na wyższych stanowiskach kierowniczych czy najbardziej prestiżowych pozycjach w sektorze. Kobiety częściej występują w mniej reprezentacyjnych obiektach. Reżyserki i twórczynie często mają pole działania ograniczone do mniejszych scen i publiczności. Występuje nadreprezentacja kobiet w mniej prestiżowych rolach koordynatorów, średniego szczebla kadry kierowniczej, asystentów, projektantów kostiumów i scenografów, natomiast mężczyźni częściej pracują w bardziej twórczych i fachowych dziedzinach sektora kulturalnego [5].

Pandemia Covid-19 wyraźnie nasiliła niektóre problemy związane z nierównością płci, choć trudno jeszcze w tym momencie w pełni ocenić jej skutki. Mimo to wyraźnie już widać, że istnieje szereg powodów, dla których mocniej uderzyła ona w kobiety niż mężczyzn w sektorze kultury. Pandemia nie tylko ujawniła istniejące nierówności i niesprawiedliwości na rynku pracy, ale również je nasiliła. Kobiety częściej niż mężczyźni pracują na podstawie czasowych, nieetatowych i innych niestandardowych umów zatrudnienia. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy bycie kobietą powiązane jest z innymi czynnikami, takimi jak rasa, niepełnosprawność, niski status społeczno-ekonomiczny i obowiązki w zakresie prac opiekuńczych.

Materiały wymienione w przedstawionym niżej wykazie omawiają te złożone wyzwania i stanowiły cenne źródło informacji i refleksji w trakcie realizacji niniejszego projektu. Przykłady dobrych praktyk zawarte w naszej bazie danych ukazują właściwe odpowiedzi na te wyzwania i dokumentują pożyteczne działania w tym obszarze.

Przypisy

  1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, UE 2000.
  2. Zrównoważony Rozwój w Unii Europejskiej – Raport monitorujący na temat postępów w realizacji SDG w kontekście UE — edycja 2021, Eurostat 2021.
  3. Ilustrują to między innymi dane na temat siły roboczej gromadzone przez Eurostat. W ostatnich kilku latach opieka nad dziećmi albo niesprawnymi dorosłymi oraz inne obowiązki osobiste lub rodzinne stanowiły podstawowy powód braku aktywności ekonomicznej wskazywany przez około 30% ekonomicznie nieaktywnych kobiet I tylko około 4% of mężczyzn.
  4. Towards gender equality in the cultural and creative sectors. Report of the OMC (Open Method of Coordination), EU 2021.
  5. Zatrudnienie w sektorach kultury i twórczym. Parlament Europejski 2019.

Materiały źródłowe

Conor, Bridget; (2021), Gender Creativity. Process on the precipice. UNESCO
https://en.unesco.org/creativity/publications/gender-creativity-progress-precipice

Christensen-Redzepovic, Else ; (2019). Gender Equality. Gender Balance in the cultural and creative sectors. Voices of culture.
https://voicesofculture.eu/2020/02/25/brainstorming-report-gender-balance-in-the-cultural-and-creative-sectors/

Employment in the cultural and creative sectors. European Parliament 2019,
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2019)642264

Gender Equality & Diversity in European Theatres. A study. (2021) European Theatre Convention (ETC)
https://www.europeantheatre.eu/news/six-men-for-every-four-women-gender-inequalities-in-theatre-programming-revealed-in-new-crosseurope-study

Gender Equality Index 2020: Key findings for the EU (2020). European Institute for Gender Equality
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-key-findings-eu

Gender gaps in the Cultural and Creative Sectors (2019). European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA)
https://eenca.com/index.cfm/publications/gender-gaps-in-the-cultural-and-creative-sectors/

Menzel, Amelie; (2021), Towards Gender Equality in the Cultural and Creative Sectors. Report Of The OMC (Open Method Of Coordination) Working Group of Member States’ Experts. European Commission
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36e9028b-c73b-11eb-a925-01aa75ed71a1

Lhermitte, Mark et all; (2021) Rebuilding Europe. The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis. Ernst & Young
https://www.rebuilding-europe.eu/

Policy Brief on sexual harassment in the entertainment industry (2020). ) International Labour Office (ILO)
https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_761947/lang--en/index.htm

Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2021 edition, Eurostat 2021,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-03-21-096

A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025 (2020). European Commission
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152

Warran, Katey & Welch, Graham (2019). "FROM BINGO TO BARTOK" Creative and Innovative Approaches to Involving Older People with Orchestras, City of London Sinfonia
https://cityoflondonsinfonia.wordpress.com/2019/01/25/from-bingo-to-bartok-creative-and-innovative-approaches-to-involving-older-people-with-orchestras/

Tackling the gender pay gap in the European Union (2011). European Commission
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/12106bd8-f56c-4c42-80ee-f80fd3e035d5#

Tepper, Daphne; (2020). Achieving gender equality and promoting diversity in the European Audiovisual sector. Good Practice Handbook.
https://www.equalitydiversityinavsector.eu/

Violence and harassment in the world of work: A guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206; (2021) International Labour Office (ILO)
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/resources/WCMS_814507/lang--en/index.htm