Równość płci na scenie i poza sceną

Równość płci
na scenie i poza sceną

Niniejsza strona internetowa i centrum zasobów to wynik projektu europejskiego „Równość płci na scenie i poza sceną: Projekt mapowania europejskiego sektora występów na żywo”. Projekt był realizowany od lutego 2020 roku do stycznia 2022 roku. Było to wspólne przedsięwzięcie europejskich partnerów społecznych w sektorze występów na żywo reprezentowanych przez Pearle*- Live Performance Europe po stronie pracodawców i EAEA-European Arts and Entertainment Alliance, obejmujący FIA (Międzynarodową Federację Aktorów), FIM (Międzynarodową Federację Muzyków) i UNI-MEI (sekcję do spraw mediów i branży rozrywkowej UNI Global Union), po stronie pracowników sektora. Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską. Głównym celem projektu było mapowanie sytuacji w zakresie równości płci w sektorze występów na żywo w całej UE oraz stworzenie całościowego obrazu sytuacji, aby zidentyfikować i pokazać przykłady dobrych praktyk.

Niniejsza strona internetowa przedstawia główne wyniki projektu. Wśród nich kluczowy jest zbiór przykładów dobrych praktyk w zakresie równości płci w sektorze występów na żywo. Wiele z nich to inicjatywy partnerów społecznych lub projekty, w których uczestniczyli, i stanowią one użyteczny dodatkowy materiał obok innych dostępnych zasobów w sektorze kultury. Są zaprezentowane w postaci interaktywnej bazy danych z wyszukiwarką, a więcej na temat metodologii doboru i uwzględnienia dobrych praktyk, jak również bazy danych z wyszukiwarką przeczytać można w poświęconej im części prezentacji w sieci. Zbiór ten przedstawia najważniejsze i najnowsze praktyki w ujednoliconym formacie. Obejmują one szeroką gamę przykładów, takich jak działania prawne i w zakresie wdrażanych polityk, inicjatywy i uzgodnienia partnerów społecznych, działania ze strony społeczeństwa obywatelskiego i ruchów artystycznych – wszystkie nakierowane na promowanie równości płci w sektorze występów na żywo.

W innym miejscu na stronie internetowej znaleźć można krótkie wyjaśnienie ogólnego kontekstu projektu i zastosowanej metodologii; bogaty zasób nagrań i materiałów pochodzących z czterech przeprowadzonych w ramach projektu czwartkowych webinarów na temat równości płci; a także pewne ogólne refleksje i wykaz użytecznych materiałów źródłowych dotyczących równości płci w sektorze występów na żywo.

Szersze informacje uzyskać można kontaktując się z sekretariatami któregoś z czterech partnerów projektu, których dane kontaktowe podano niżej.

Pearle, Live Performance Europe

https://www.pearle.eu/contact

FIA, International Federation of Actors

https://fia-actors.com/

FIM, International Federation of Musicians

https://www.fim-musicians.org/about-fim/office-and-staff/

UNI MEI, UNI Global Union - media, entertainment & arts

https://uniglobalunion.org/about/sectors/media-entertainment/